Grupa Lotos

Skonsolidowany wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") był ujemny i wyniósł w I poł. 2012 roku 470,5 mln zł wobec 336,0 mln zł zysku przed rokiem, podała spółka w raporcie.>>>>  

Grupa Lotos miała 528,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 269,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Udział Grupy Lotos w krajowym rynku paliw wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 34,1% na koniec czerwca br., podała spółka w raporcie. W tym czasie konsumpcja paliw w Polsce zmniejszyła się o 7,1 proc.. "Na koniec II kw. 2012 r. konsumpcja paliw w Polsce ogółem skurczyła się o 7,1% (vs. okres porównywalny 2011r.). W tym czasie udział Grupy Kapitałowej Lotos w rynku paliw w Polsce ogółem wynosił 34,1% (+1 pp. vs. analogiczny okres 2011r.)" - napisała spółka w komentarzu zarządu do wyników. "Ujemna dynamika konsumpcji paliw płynnych w Polsce w II kw. 2012 r. może mieć charakter koniunkturalny. Odczyt wskaźnika PMI dla polskiego sektora przemysłowego, który w czerwcu 2012r. znajdował się na najniższym od 35 m-cy poziomie 48 pkt, sygnalizuje dalsze pogorszenie koniunktury przemysłowej" - komentuje zarząd.

Udział Grupy Lotos w detalicznym rynku paliw zwiększył się o 0,6 pkt proc. r/r i wyniósł 8,0% na koniec czerwca br. wynika z szacunków spółki na podstawie danych POPiHN. "Udział Grupy Kapitałowej Lotos w detalicznym rynku paliw mierzony wolumenem sprzedanej benzyny i ON na koniec 2Q12 wyniósł 8% (vs 7,6% na koniec 2Q11r.). Udział marki LOTOS wg. ilości sprzedanego na stacjach oleju napędowego wzrósł do 9,6% (+0,6 p.p. na koniec 2Q11)" - napisano w komentarzu zarządu do wyników za I półr. Na koniec czerwca br. w sieci stacji paliw grupy było łącznie 368 stacji wobec 365 stacji na koniec ub.r. i w porównaniu do 318 stacji rok wcześniej.
Wolumen sprzedaży segmentu detalicznego wzrósł o 10,3% kw/kw i spadł o 2,4% r/r do 258,1 tys. ton w II kw. br., zaś przychody ze sprzedaży w tym segmencie zwiększyły się odpowiednio o 8,1% i o 11,6% do 1.476,2 mln zł.

Grupa Lotos jest "na finiszu" rozmów z partnerami zagranicznymi w sprawie wspólnego zagospodarowania bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6, poinformował wiceprezes spółki Zbigniew Paszkowicz. >>>>  

Grupa Lotos na razie nie będzie występować o odszkodowanie w związku z opóźnieniem rozpoczęcia produkcji ropy ze złoża Yme na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, tylko razem z partnerami będzie wywierała inną formę nacisku na operatora, wynika z wypowiedzi prezesa Pawła Olechnowicza.>>>>  

Pragma Inkaso

Spółka Pragma Inkaso, zajmująca się obrotem wierzytelnościami gospodarczymi, miała 4,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku, co oznacza wzrost o 27% r/r, podała spółka w komunikacie, prezentując szacunkowe dane.>>>>  

Eurohold

Bułgarska grupa finansowa Eurohold Bulgaria miała 1,20 mln lewów (BGN) skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2012 roku wobec 0,37 mln BGN straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Ceramika Nowa Gala

Ceramika Nowa Gala miała 3,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2012 roku wobec 2,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Hydrobudowa Polska

Konsorcjum firm Saipem - Techint - PBG, będące generalnym wykonawcą terminalu LPG w Świnoujściu, odstąpiło od umowy z Hydrobudową Polska na wykonanie dwóch zbiorników żelbetowych oraz infrastruktury towarzyszącej, podała spółka w komunikacie. "W niniejszych zawiadomieniach konsorcjum wzywa spółkę do natychmiastowego zaprzestania wszelkich robót, z wyjątkiem prac zabezpieczających roboty w toku. Jak wyjaśnia konsorcjum, umowy zostały wypowiedziane w związku z niepodjęciem przez spółkę odpowiednich działań naprawczych, do których konsorcjum wzywało spółkę w przekazanych pismach datowanych na 3 sierpnia 2012 r. oraz 7 sierpnia 2012" - czytamy w komunikacie. Konsorcjum ponadto stwierdza, że będzie uprawnione do zwrotu wszelkich kosztów związanych z zerwaniem umów, jak również naruszeniami zobowiązań wobec konsorcjum, przyjętymi wcześniej przez spółkę, podano również.

ZE PAK

Skarb Państwa oraz akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zawarli porozumienie dotyczące sposobu przejęcia przez nich kontroli nad ZE PAK. Przewidziano w nim również, że debiut giełdowy ZE Pak będzie miał miejsce w listopadzie tego roku, poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) w komunikacie. >>>>   

Budimex

Firma budowlana Budimex podpisała umowę z Zarządem Dróg i Mostów (ZDiM) w Lublinie na budowę odcinka drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" o wartości 259,6 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. Przedmiotem umowy jest budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta). "Wartość oferty: 259 600 000,00 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: 14 dni po przekazaniu placu budowy, przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy Termin zakończenia robót: 30 września 2014 r. Okres gwarancji: 36 miesięcy" – czytamy w komunikacie.

Emperia Holding

Emperia Holding połączy swoje spółki IT: Infinite oraz Emperia Info, poinformowała firma w komunikacie. "Zamierzamy umocnić naszą pozycję rynkową w sektorze nowoczesnych systemów informatycznych segmentu detalicznego pod względem różnorodności i dostępności oferowanych produktów oraz wysokiej jakości świadczonych usług" - powiedział prezes Emperii Artur Kawa, cytowany w komunikacie. Głównym celem działalności firmy Emperia Info było wdrażanie i bieżąca obsługa w pełni funkcjonalnych systemów informatycznych we wszystkich spółkach Grupy Handlowej Emperia. Zintegrowany system informatyczny, zapewniający optymalizację procesów logistycznych i sprzedażowych został wdrożony m.in. w spółce Tradis. Z kolei, firma Infinite tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych firm handlowych i produkcyjnych. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje pomiędzy partnerami biznesowymi w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne i mobilne.