Polska waluta wyceniana jest przez inwestorów następująco: 4,1190 PLN wobec euro, 3,2293 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,4164 PLN za franka szwajcarskiego. Rentowności polskich papierów dłużnych wyraźnie wzrosły i wynoszą aktualnie 4,261% w przypadku obligacji 10-letnich. 

Wczorajsza sesja na złotym przyniosła ponowne umocnienie polskiej waluty i wyznaczenie nowych 2-tygodniowych maksimów. Bezpośrednim powodem przepływów kapitału w kierunku bardziej ryzykownych aktywów (w tym do złotego, forinta czy korony czeskiej) była kontynuacja wzrostów na rynku eurodolara, gdzie inwestorzy liczyli na pozytywne rozstrzygniecie ws. pomocy dla Grecji. Ponadto w kraju byliśmy świadkami zaskakująco dobrej publikacji odnośnie produkcji przemysłowej za październik. Odczyt na poziomie 4,6% r/r wobec oczek. 1,35% r/r wynikał w dużej mierze z korzystnego układu dni roboczych w poprzednim miesiącu, jednak i tak możemy mówić o pozytywnym zaskoczeniu po ostatnim wrześniowym wskazaniu na poziomie -5,2% r/r. 

W trakcie dzisiejszej sesji należy liczyć się z możliwym mocniejszym osłabieniem polskiej waluty z uwagi na znaczące pogorszenie się nastrojów na szerokim rynku. W kalendarzu w kraju zaplanowano publikację wskaźnika inflacji bazowej za październik, gdzie oczekuje się spowolnienia indykatora do poziomu 1,7% r/r wobec 1,9% r/r we wrześniu. Dane te najprawdopodobniej nie będą miały dużego wpływu na notowania PLN z uwagi na fakt, iż grudniowa obniżka stóp wydaje się obecnie przesądzona.

Dużo ważniejsze dla notowań złotego będą nastroje na szerokim rynku po tym jak przedstawiciele IMF, EBC oraz ministrowie finansów Strefy Euro w trakcie wczorajszego wieczornego posiedzenia nie zdołali wypracować porozumienia w sprawie pomocy finansowej dla Grecji. Kolejnym oficjalnym terminem dyskusji będzie poniedziałek 26 listopada. Przeszkodą okazał się fakt, iż nawet jeżeli Grecja otrzymałaby kolejną transzę pomocową to osiągniecie założonego poziomu długu na poziomie 120% PKB do 2022r. bez kolejnych odpisów instrumentów dłużnych przez wierzycieli jest nierealne. Powróciły spekulacje nt. ewentualnego buyback’u długu Hellady, finansowanego przez kolejne emisje po niższych rentownościach, a więc swoiste zrolowanie długu. W reakcji na te doniesienia eurodolar znacząco się osłabił i znajduje się obecnie w okolicy poziomów notowanych podczas ogłoszenia przez EBC programu OMT. Spadek kwotowań eurodolara bezpośrednio wywiera presję podażową na bardziej ryzykowne aktywa (jak np. giełdy), stąd oczekiwać można próby wygenerowania ruchu deprecjacyjnego również na złotym. Reakcja rynkowe wskazuje jednak, iż wpływ braku decyzji ws. Grecji może być krótkotrwały, a problemy techniczne przed którymi stoją ministrowie finansów Strefy Euro zostaną rozwiązane do poniedziałku.

Z rynkowego punktu widzenia umocnienie złotego do wskazywanego wczoraj poziomu 4,115 EUR/PLN stanowi solidną bazę dla ruchu powrotnego w kierunku 4,1250 EUR/PLN, który teraz funkcjonować będzie jako istotny opór. 

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.