Zamawiający zamierzał przeznaczyć na inwestycję 62,44 mln zł.

Poza konsorcjum Unitoru B oferty złożyło 8 przedsiębiorstw i konsorcjów. Wartość ich ofert wyniosła od 53,97 mln zł brutto do 72,96 mln zł brutto. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu torowego, wymiany nawierzchni, przebudowy i remontu obiektów inżynieryjnych na 19-kilometrowym odcinku linii nr 106 Rzeszów-Jasło pomiędzy Przybówką a Jasłem.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.