Polska jest gotowa na wdrożenie energetyki jądrowej - tak wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Jego autorzy zwrócili uwagę na wysokie standardy współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wdrożenie nowoczesnych regulacji prawnych dotyczących tego typu energetyki.

Eksperci wskazali jednak na potrzebę przyjęcia przez rząd zaktualizowanego Programu Rozwoju Energetyki Jądrowej oraz opracowania zintegrowanego planu rozwoju zasobów ludzkich.

Analizie poddali 19 zagadnień tego programu - między innymi ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, regulacje obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego oraz zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw.

W zintegrowanym przeglądzie infrastruktury jądrowej udział wzięły - Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - inwestor/operator pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.