TPSA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telekomunikacji Polskiej postanawiło o połączeniu z Polską Telefonią Komórkową– Centertel oraz Orange Polska, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, poinformowała TPSA. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 9 września 2013 roku ('Plan Połączenia') oraz treść wszystkich załączników do planu połączenia" - uchwalono także.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 95,10 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 247,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy, że zakończy 2013 rok zyskiem netto, jeśli nie dojdą niespodziewane czynniki zewnętrzne, wynika z wypowiedzi prezesa Jarosława Zagórowskiego.>>>>

Reklama

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje szacunki, że tegoroczna produkcja węgla może przekroczyć 13,5 mln ton (tj. tyle samo, co w ub.r.), pomimo problemów z rozpoczęciem produkcji w nowej ścianie w jednej z kopalń w III kw., podało JSW. "Spółka podtrzymuje szacunki, że tegoroczna produkcja węgla może przekroczyć 13,5 mln ton. Ten plan może być zrealizowany z lekką nadwyżką, mimo problemów z rozpoczęciem produkcji w nowej ścianie w jednej z kopalń w trzecim kwartale. Dzięki wprowadzanym od początku roku działaniom efektywnościowym spółce udaje się obniżać jednostkowe koszty produkcji węgla (po wyłączeniu amortyzacji i kosztów pracy) w porównaniu do 2012 roku" - głosi komunikat spółki.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), mimo niedużej straty w IV kw. zakończy cały 2013 rok zyskiem netto, poinformował prezes Jarosław Zagórowski. W jego ocenie, utrzymanie się niskich cen węgla w przyszłym roku powoduje, że wynik netto za 2014 r. będzie w okolicach zera. "W IV kw. zaczynamy wychodzić powoli z problemów związanych z niskimi cenami, na świecie nastąpiło niewielkie odbicie, więc strata w ostatnim kwartale roku będzie dużo mniejsza niż w poprzednim. Tak więc cały rok zakończymy na plusie" - powiedział Zagórowski dziennikarzom.

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowała 1,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bank Pekao

Bank Pekao odnotował 655,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 798,30 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Bank Pekao chce wypłacić dywidendę z zysku za 2013 rok. Jej wysokość może być na najwyższym dopuszczalnym przez nadzór poziomie, poinformował prezes Luigi Lovaglio. >>>>

ABC Data

ABC Data odnotowało 14,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd ABC Data podtrzymuje politykę dywidendy i będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2013 rok na poziomie 50% rocznego zysku, poinformował prezes Norbert Biedrzycki. Spółka obecnie analizuje różne możliwości związane z wejściem inwestora strategicznego, ale nie wyklucza, że będzie rozwijać się organicznie.>>>>

o2, Wirtualnej Polski

Spółka o2 złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wydanie zgody na przejęcie kontroli nad Wirtualna Polska S.A., podał Urząd.>>>>

Eurocash

Eurocash odnotował 73,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 66,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ES-System

ES-System odnotowało 2,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2013 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Celem Grupy ES-System w 2013 roku będzie co najmniej utrzymanie skonsolidowanych wyników Grupy z 2012 roku. Spółka liczy też na dalszy wzrost przychodów w IV kw. tego roku oraz na umocnienie się jej eksportu w tym okresie, podał ES-System. "Celem Grupy w 2013 roku będzie co najmniej utrzymanie skonsolidowanych wyników Grupy z 2012 roku" - podała spółka w komunikacie.

TVN

TVN odnotował 169,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 61,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

TVN spodziewa się niskiego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy w przyszłym roku. Odbudowujący się rynek w połączeniu z bilansem wzmocnionym dzięki refinansowaniu i częściowemu oddłużeniu powinny prowadzić do dalszej poprawy rentowności operacyjnej i netto, poinformował prezes grupy Markus Tellenbach. >>>>

JHM Development

JHM Development odnotował 1,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2013 r. wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wilbo

Wilbo w upadłości układowej odnotowało 56 tys. zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2013 r. wobec 4,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w październiku 2013 r. wyniosła 40,7 mln zł i była o 9% niższa w ujęciu rocznym, podała spółka. W ujęciu narastającym za 10 miesięcy 2013 r. sprzedaż Grupy Redan wyniosła 368 mln zł i była o 6% wyższa w ujęciu r/r.>>>>

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady odnotował 48,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2013 r. wobec 10,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Trakcja, Budimex

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych (PRKiI), spółka zależna Trakcji, przejęła prawa i obowiązki przysługujące Przedsiębiorstwu Napraw Infrastruktury (PNI) w upadłości układowej z Grupy Budimex, wynikające z umowy z PKP Energetyka. W związku z tym PRKiI zrealizuje prace na linii kolejowej warte 51,98 mln zł netto, podała Trakcja. "Spółka Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., będąca spółką zależną od spółki Trakcja S.A., (...) podpisała porozumienie, na mocy którego przejęła prawa i obowiązki przysługujące Przedsiębiorstwu Napraw Infrastruktury spółka z o.o. w upadłości układowej, wynikające z umowy (...), której drugą stroną było PKP Energetyka S.A." - czytamy w komunikacie. Pierwotna łączna wartość netto umowy wynosiła 84,90 mln zł. Na dzień podpisania porozumienia łączna wartość umowy netto wynosi 51,98 mln zł, podano również. Umowa dotyczy robót budowlanych na odcinku linii kolejowej Wrocław – Grabiszyn – Skokowa i Żmigród – granica woj. Dolnośląskiego w ramach projektu 'Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap II – odcinek Wrocław – granica woj. Dolnośląskiego'. Termin zakończenia prac wyznaczono do dnia 30 czerwca 2014 r.

Presco Group

Presco Group wydłużyło możliwy termin wykupu obligacji emitowanych w ramach PEON do 60 miesięcy oraz zadecydowało o emisji w ramach programu emisji obligacji 35 tys. szt. czteroletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Środki z emisji przeznaczy na finansowanie lub refinansowanie nabycia wierzytelności. "Zarząd Presco Group S.A. informuje, że (...) podjął uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały zarządu spółki (...) w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych (PEON) (...), b) emisji obligacji serii E w ramach PEON" - czytamy w komunikacie.

Fortuna

Fortuna zakłady bukmacherskie została Sponsorem Głównym Legii Warszawa, poinformował prezes Fortuna Entertainment Group Radim Haluza. Umowa między największą legalnie działającą na polskim rynku firmą bukmacherską prowadzącą działalność m.in. w zakresie zakładów wzajemnych oraz aktualnym mistrzem Polski w piłce nożnej obowiązywać będzie przez trzy lata. Kontrakt wejdzie w życie już od 1 stycznia 2014 roku.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ogłosi w przyszłym tygodniu konkurs na stanowisko prezesa zarządu oraz trzech wiceprezesów, podała spółka.>>>>

Grupa Medort

Grupa Medort sfinalizowała transakcję przejęcia spółki Meyra Ortopedia GmbH – lidera sprzedaży produktów rehabilitacyjnych w Niemczech, podała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie której działa firma MDH, należąca do Grupy Medort.>>>>

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company (wg MSSF) wyniosły 15,4 mln zł w listopadzie 2013 roku, podała spółka. Sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy (w tym w outletach) wyniosła 12,8 mln zł.

Kruk

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka w związku z publiczną ofertą oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Programu emisji obligacji, podał Urząd w komunikacie. Pod koniec września zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia Programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na działalnośc operacyjną, refinansowanie zadłużenia lub akwizycje. Według wcześniejszych informacji, emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez KNF. Oferującym jest Dom Maklerski BDM.

Zobacz też rekomendacje

PKN Orlen

Zainteresowanie inwestorów ofertą obligacji detalicznych PKN Orlen przekroczyło wszelkie oczekiwania – już pierwszego dnia subskrypcji znacząco przekroczone zostały zapisy na papiery dłużne serii C o oferowanej łącznej wartości nominalnej 200 mln zł. Wśród chętnych dominowali inwestorzy indywidualni. W związku z tak wielkim popytem i oczekiwaną znaczną skalą redukcji zapisów, spółka rozważa już emisję kolejnej serii, poinformowała spółka.>>>>

IQ Partners

IQ Partners zakłada dalsze pozyskiwanie nowych projektów, w tym inwestycje w spółki z opatentowanymi technologiami, jak również będzie poszukiwać dróg wyjścia z dotychczasowych, szczególnie dojrzałych, inwestycji, podał fundusz. "Polityka IQ Partners do końca 2013 roku zakłada dalsze pozyskiwanie nowych projektów. Zarząd podkreśla, że na konsekwentny wzrost wartości całej grupy wpływ będzie miała również działalność nowego wehikułu inwestycyjnego Inventiq, poprzez który fundusz inwestować będzie w spółki dysponujące opatentowanymi technologiami" – czytamy w komunikacie. IQ Partners podkreśla, że zamierza jednocześnie poszukiwać dróg wyjścia z dotychczasowych inwestycji, szczególnie tych dojrzałych. "Jest to również etap porządkowania portfela tak, aby zapewnić potencjalnym partnerom inwestycyjnym jak najbardziej transparentne metody wycen projektów" - podano również w materiale.

Newag

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony spółki Newag w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, podała KNF w komunikacie. >>>>

Bioton

Bioton odnotował 1,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 13,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>