„Zgodnie z przyjętymi warunkami łączna wartość nominalna planowanej emisji nie może być wyższa niż 2.000.000.000 zł. Bankowe papiery wartościowe będą emitowane w formie zdematerializowanej, jako papiery imienne. Będą one denominowane w PLN, EUR, USD lub CHF. BPW będą mogły być emitowane przez bank do 31.12.2020 r." – podał bank.

Papiery nie będą przedmiotem oferty publicznej ani dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Środki pozyskane z programu zostaną przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej banku.

Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 12,6% na koniec III kw. 2013 r. wobec 11,5% rok wcześniej.