"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową spółki, w ocenie zarządu wypłata dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 100.000.000 zł nie będzie stanowić istotnego zagrożenia sytuacji finansowej spółki bądź jej obecnych planów" - czytamy w komunikacie.

Ocena ta opiera się na dokonanej przez zarząd analizie aktualnej sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych spółki przy uwzględnieniu podanych do publicznej informacji o wynikach za trzy kwartały ub.r. i dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych dotyczących wyników za IV kw. ub.r., podano także.

W ub. tygodniu spółka przedstawiła nową politykę dywidendową, zakładającą proponowanie wypłaty dywidendy w wysokości 33-66 proc. jednostkowego zysku netto, jeśli wskaźnik całkowitego zadłużenia wyniesie poniżej 2,5x (począwszy od wyniku za 2014 r.)

"Przedstawienie przez zarząd powyższego stanowiska wynika z faktu, że podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy stanowi warunek zamknięcia transakcji przejęcia przez spółkę spółki Metelem Holding Company Ltd., którą zarząd spółki uważa za kluczową dla jej rozwoju oraz skuteczniejszego konkurowania na rynku" - czytamy dalej.

Zarząd podkreśla, że realizacja tej transakcji pozwoli zwiększyć efektywność działań spółki i budować wartość dla akcjonariuszy, dlatego też zarząd podejmie wszelkie konieczne działania niezbędne do spełnienia warunków realizacji transakcji przewidzianych w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Reklama

NWZ Cyfrowego Polsatu zgodziło się na emisję 291.193.180 imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela. Akcjonariusze postanowili oznaczyć 47.260.690 warrantów, które zostaną zaoferowane do objęcia Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jako warranty subskrypcyjne serii I oraz 243.932.490 warrantów, które zostaną zaoferowane do objęcia pozostałym podmiotom poza EBOR-em, będącym wspólnikami spółki Metelem jako warranty subskrypcyjne serii J. Warranty uprawniają do objęcia akcji w terminie do 30 czerwca 2015 r., podała spółka w odrębnym komunikacie.

"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki i emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji oraz ich zaoferowanie wspólnikom spółki Metelem, a następnie objęcie przez nich akcji, umożliwi spółce rozbudowę jej grupy kapitałowej o spółkę Metelem i jej spółkę zależną - Polkomtel Sp. z o.o., co powinno umożliwić spółce skuteczniejsze konkurowanie na rynku i budowę wartości dla akcjonariuszy" - napisał zarząd w uzasadnieniu.

>>> Czytaj też: Cyfrowy Polsat szacuje wartość godziwą Metelem na 6,15 mld zł

Podczas pierwszej części NWZ, w połowie stycznia, akcjonariusze wyrazili już zgodę na warunkowe podniesienie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 11.647.727,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 grosze każda, cena emisyjna 1 akcji serii I wynosi 21,12 zł.

Wszystkie akcje serii I zostaną przeznaczone do objęcia przez Argumenol Investment Company Limited, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited – wspólników spółki Metelem Holding Company Limited.

W połowie listopada Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel - operatora sieci Plus. Cyfrowy Polsat chce sfinalizować transakcję do końca maja 2014 roku.