Pekao

Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła oceny wiarygodności finansowej banku Pekao na niezmienionym poziomie: długoterminowy rating IDR w walutach obcych: A- (perspektywa stabilna), krótkoterminowy rating IDR w walutach obcych: F2, rating wsparcia: 2, poinformował bank. Fitch podał, że oceny ratingowe banku Pekao stanowią odzwierciedlenie jego stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania, wysokich kapitałów i mocnej marki na rynku oraz konsekwencji w konserwatywnym zarządzaniu ryzykiem kredytowym i rynkowym.

PKN Orlen

Czeski sąd oddalił skargę Agrofert Holding o uchylenie wcześniejszego wyroku dotyczącego zapłaty odszkodowania 19,46 mld CZK na rzecz tej spółki przez PKN Orlen, podał PKN Orlen. >>>>

Sygnity

Sygnity zawarło umowę ramową z hiszpańską spółką Indra Sistemas. Przedmiotem umowy jest współdziałanie w zakresie wzajemnego wykorzystania wiedzy i kompetencji Sygnity oraz Indra w kluczowych obszarach biznesowych, takich jak bankowość, finanse, ubezpieczenia, sektor publiczny, ochrony zdrowia, usługi komunalne i telekomunikacja, poinformowało Sygnity. "Współpraca obu podmiotów jest ukierunkowana na wzajemne rozszerzenie oferty produktowo-usługowej oferowanej na wspólnych rynkach" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta do końca grudnia 2014 roku i ulegać będzie automatycznemu odnowieniu na kolejne lata.

Cyfrowy Polsat

W obecnej sytuacji finansowej Cyfrowego Polsatu wypłata dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 100 mln zł nie będzie stanowić istotnego zagrożenia sytuacji finansowej spółki bądź jej obecnych planów, uważa zarząd spółki. >>>>

Unibep

Spółka zależna Uniepu - Szczęśliwicka Sp. z o.o. w organizacji podpisała przedwstępną umowę z Orbisem dotyczącą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 10.026m2, która wydzielona zostanie z działki położonej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Orbis. Cena zakupu nieruchomości ustalona w umowie przedwstępnej wynosi 22 mln zł, poinformował Unibep. "Jednocześnie strony ustaliły, że cena nieruchomości może ulec zwiększeniu w przypadku, jeżeli dla przedmiotowej nieruchomości wydana zostanie decyzja o warunkach zabudowy przewidująca możliwość zrealizowania inwestycji o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań i usług większej niż 15.000m2. Emitent informuje, że łączna cena zakupu nieruchomości nie powinna przekroczyć 30.000.000 zł netto" - podano także.

PGNiG

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) do zmiany praktyk, które utrudniały liberalizację rynku gazu w Polce, podał Urząd. >>>>

PGNiG Upstream International, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), otrzymała 50% udziałów w koncesji operatorskiej PL756 na Morzu Norweskim, podała spółka. Partnerami PGNiG UI w tej koncesji zostały firmy Idemitsu Petroleum Norge AS i Rocksource Exploration Norway AS, które otrzymały po 25% udziałów. Koncesja PL756 zlokalizowana jest w obszarze dobrze rozpoznanym geologicznie, w sąsiedztwie wielu eksploatowanych złóż, w tym dużego złoża Aasgard. Na obszarze tym istnieje prawdopodobieństwo występowania pułapek geologicznych nasyconych ropą naftową. Partnerzy koncesyjni mają dwa lata na wykonanie stosownych analiz geologicznych i geofizycznych.

Enea

Enea Trading podpisała umowę ramową na hurtowy zakup paliwa gazowego od PKN Orlen. Wiosną spółka zamierza przedstawić ofertę sprzedaży gazu skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw, poinformowała Enea. "Nawiązanie współpracy z największym koncernem paliwowym w Polsce oznacza dla nas możliwość dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego dla klientów końcowych. Z naszego punktu widzenia najważniejsze są: konkurencyjna cena i bezpieczeństwo dostaw, a to może nam zaoferować PKN Orlen" - powiedział wiceprezes ds. handlowych, Grzegorz Kinelski, cytowany w komunikacie. Spółka przypomina, że oba koncerny aktywnie uczestniczą w rozwoju i liberalizacji rynku gazu w Polsce - Grupa Kapitałowa Enea ma już niezbędne koncesje na obrót paliwami gazowymi, a jej odpowiedzialna za handel hurtowy spółka jest członkiem Towarowej Giełdy Energii na rynku gazu.

Astarta

Astarta Holding N.V. widzi silny popyt na swoich rynkach i chce zwiększyć produkcję cukru w tym roku, poinformował agencję ISBnews dyrektor Astarty Mykola Kovalski. "Nasze rynki nie ucierpiały na kryzysie politycznym. Popyt jest silny, kontynuujemy mocną sprzedaż cukru, mleka I produktów rolnych. Zamierzamy zwiększyć poziom produkcji cukru w 2014 r. Plany zakładają ok. 30% wzrostu upraw buraka cukrowego" - powiedział ISBnews Kovalski. Dodał, że spółka jest w okresie weryfikacji szacowanych nakładów inwestycyjnych w bieżącym roku i może dokonać modyfikacji w zależności od sytuacji makroekonomicznej.

Robyg

Grupa Robyg oczekuje kolejnego dobrego roku i utrzymania kontraktacji mieszkań przynajmniej na ubiegłorocznym poziomie, poinformował przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson. Grupa uzyskała pozwolenie na budowę III i IV etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. "Wilanów wciąż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Robyg elastycznie reaguje na potrzeby rynku, stąd też decyzja o szybkim wprowadzaniu kolejnych etapów wilanowskiej inwestycji. Istotnym elementem strategii zarządu Robyg jest utrzymywanie wysokiego poziomu lokali w ofercie, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wysokiego potencjału kontraktacji" - powiedział Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Emmerson

Grupa Emmerson planuje złożyć prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka. >>>>

BZ WBK

Obligacje Banku Zachodniego WBK o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł zadebiutują we wtorek, 28 stycznia, na rynku Catalyst, podała giełda. Oprocentowanie papierów określno na WIBOR 6M +1,2%. Data wykupu obligacji to 19 grudnia 2016 r., podano w komunikacie.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) rozpocznie publikację indeksów WIG50 (grupującego średniej wielkości spółki) i WIG250 (z małymi spółkami) od 24 marca, poinformował prezes GPW Adam Maciejewski. >>>>

DSS

Rafał Abratański został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS). Jednocześnie Abratański obejmie stanowisko prezesa zarządu Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (KKSM), podała DSS. To kolejny krok w procesie unifikacji grupy DSS, która oczekuje, że sprzedaż w obu firmach będzie w 2014 roku wzrastać, zwłaszcza, że portfel zamówień jest "w dużym stopniu wypełniony". >>>>

W Investments

W wezwaniu W Investment na własne akcje inwestorzy nie złożyli żadnego zapisu, poinformował prezes funduszu Piotr Wiśniewski. "W Investments realizuje projekty, z którymi związany jest olbrzymi potencjał wzrostu. Głęboko wierzę, że przyniosą one korzyść dla akcjonariuszy i cieszę się, że najwyraźniej również rynek uważa, iż obecna wycena nie odzwierciedla w pełni wartości oraz potencjału spółki" – powiedział Wiśniewski, cytowany w komunikacie. Wezwanie na 100.675 akcji spółki zostało ogłoszone przez jej głównego akcjonariusza W Investments Holdings Limited, który musiał to zrobić po przekroczeniu progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena w wezwaniu została ustalona na 0,12 zł za akcję. Zapisy w ramach wezwania trwały pomiędzy 6 a 22 stycznia. Tego ostatniego dnia, na zamknięciu sesji, kurs był o 8% niższy. Pomimo tego nikt nie skorzystał z opcji wyjścia z inwestycji i nie odpowiedział na wezwanie.

KGHM

KGHM Polska Miedź dostarczy Hutmenowi wlewki okrągłe miedziane za maksymalną szacunkową kwotę 279,4 mln zł (za dostawy z uwzględnieniem opcji kupującego), podał Hutmen. „Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem umowy wynosi: 9 200 ton, a z uwzględnieniem opcji kupującego 12 100 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade 'A' na londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa" – czytamy w komunikacie. W efekcie, szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, wynosi: ok. 212,4 mln zł netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 279,4 mln zł netto za dostawy z uwzględnieniem opcji kupującego, podkreślono w informacji.