Zysk operacyjny wyniósł 1.087 mln zł wobec 1.117 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 4.905 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 5.178 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2013 r. spółka miała 3.058 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 4.868 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18.579 mln zł w porównaniu z 20.737 mln zł rok wcześniej.

W połowie lutego KGHM opublikował prognozę wyników na rok 2013, zakładającą osiągnięcie przychodów ze sprzedaży, zysku netto oraz EBITDA w 2013 roku odpowiednio na poziomie 18 930 mln zł, 3 204 mln zł oraz 5 337 mln zł. 

Stabilna produkcja i dyscyplina kosztów

Stabilna produkcja KGHM Polska Miedź przy zdecydowanej dyscyplinie kosztów i skutecznym niwelowaniu niekorzystnego wpływu warunków makroekonomicznych pozwoliły osiągnąć zysk netto na poziomie bliskim prognozy, poinformował prezes Herbert Wirth. KGHM zgodnie z planem realizuje najważniejsze projekty rozwojowe, podkreślił.

"Koszty rodzajowe, z wyłączeniem podatku od niektórych kopalin i wsadów obcych, pozostają na poziomie 2012 roku. To nie jest przypadek, lecz efekt skutecznej realizacji trudnego do osiągnięcia celu ograniczania kosztów. Dotyczy to również KGHM International, gdzie gotówkowy koszt C1 był niższy o 12 proc. w stosunku do poprzedniego roku" - powiedział Wirth, cytowany w komunikacie.

Prezes przypomniał, że wartość zysku netto KGHM Polska Miedź w 2013 r. wyniosła 3.058 mln zł i, jego zdaniem, na taki wymiar zysku wpłynęły przede wszystkim niższe notowania metali, niższy kursu walutowy oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin. Prognoza spółka zakładała zysk w wysokości 3.204 mln zł.

"Negatywny wpływ pogorszenia notowań metali na wyniki finansowe spółki zrekompensowany został przez zwiększenie wolumenu sprzedaży, niższy poziom kosztów działalności podstawowej, wpływ transakcji zabezpieczających oraz niższy podatek dochodowy" - wyjaśnił I wiceprezes Jarosław Romanowski.

Spółka podkreśla, że zgodnie z harmonogramem realizowana jest priorytetowa inwestycja - budowa kopalni Sierra Gorda w Chile (>>> Czytaj więcej o inwestycji Sierra Gorda) Obecny stan zawansowania projektu potwierdza przyjęty w planie termin zakończenia budowy w połowie bieżącego roku.

"Również bez przeszkód przebiegają prace w projekcie Victoria - głębinowej kopalni miedzi, niklu, złota i metali szlachetnych w Kanadzie. Trwają prace nad Zintegrowanym planem rozwoju, opisującym szczegółowo proces realizacji tego projektu" - podano.

O jedną trzecią wzrosły nakłady inwestycyjne w Zagłębiu Miedziowym. Blisko 60 proc. tych nakładów ma charakter rozwojowy. Najistotniejsze realizowane w 2013 roku projekty inwestycyjne to budowa szybu SW-4, kontynuacja projektu Głogów Głęboki Przemysłowy i Programu Modernizacji Pirometalurgii oraz modernizacja parku maszynowego w kopalniach.

"KGHM koncentruje się na realizacji podstawowego celu, jakim jest uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda oraz rozwój projektów bezpośrednio wpływających na ograniczenie kosztów i zwiększenie wolumenu produkcji" - podsumowano w komunikacie.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie.

Produkcja miedzi

KGHM Polska Miedź wyprodukował 429 tys. ton miedzi w koncentracie w 2013 r., z czego w IV kw. 104 tys. t, podała spółka. Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 565 tys. ton w całym roku i 148 tys. ton w IV kw., a srebra metalicznego odpowiednio 1.161 t i 297 t.

"Najistotniejsze czynniki wpływające na wartość sprzedaży w IV kwartale 2013 r. to uwarunkowania makroekonomiczne:

- notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) na średnim poziomie 7 153 USD/t,

- średni kurs walutowy na poziomie 3,07 USD/PLN,

- średnie notowania srebra na Londyńskiej Giełdzie Metali Szlachetnych (LBMA) w wysokości 20,82 USD/troz,

- wolumen sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi (168 tys. t) oraz srebra (335 t)" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Osiągnięte przychody ze sprzedaży w wysokości 4 905 mln zł były o 273 mln zł, tj. o 5 proc. niższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim na skutek spadku notowań miedzi (z 7 909 USD/t do 7 153 USD/t), srebra (z 32,68 USD/troz do 20,82 USD/troz) oraz kursu walutowego USD/PLN (z 3,17 USDPLN do 3,07 USDPLN) przy wyższym wolumenie sprzedaży produktów, wyjaśniono.

"W IV kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 79 proc., a srebra 15 proc. (w analogicznym okresie 2012 r. odpowiednio: 74 proc. i 21 proc.) ogółu przychodów ze sprzedaży. Koszty rodzajowe w IV kwartale 2013 r. ukształtowały się na poziomie 2 836 mln zł, a po wyłączeniu wartości wsadów obcych (463 mln zł) oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin (393 mln zł) wyniosły 1 980 mln zł i były niższe od kosztów analogicznego okresu roku ubiegłego o 109 mln zł, tj. 5 proc." - czytamy dalej.

Według spółki, zmiana poziomu kosztów rodzajowych wynika głównie ze zmniejszenia amortyzacji (z tytułu wydłużenia okresu użytkowania górniczego w ramach uzyskanych koncesji), kosztów pracy (zmiana odpisu rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze) oraz kosztów paliw i energii (z uwagi na spadek cen).

Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie.

>>> Zobacz aktualne notowania KGHM

>>> Rząd odwoła się od decyzji ws. nieprzyznania koncesji na rzecz KGHM