"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 41.519.442,14 zł, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki i postanawia podzielić go w następujący sposób: kwotę 7.996.886,14 zł przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2012; pozostałą kwotę, tj. 33.522.556,00 zł przeznacza się na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Ponadto ZWZ zdecydowało o podziale niepodzielonego zysku netto za lata ubiegłe (wypracowanego przed połączeniem z Comp S.A. z siedzibą w Warszawie przez Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu za okres od stycznia do listopada 2011 r.) w kwocie 12.165.053,19 zł, przeznaczając go na kapitał zapasowy.

Pod koniec maja spółka poinformowała, że przyjęła politykę dywidendy, której celem jest powtarzalna wypłata dla akcjonariuszy ok. 30% skonsolidowanego zysku netto grupy. Polityka ta obowiązuje począwszy od podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.