Zysk operacyjny wyniósł 1,10 mln zł wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,89 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 76,74 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 1,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 309,70 mln zł w porównaniu z 246,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2014 r. wyniosła 5,67 mln zł wobec 44,84 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej Grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.