Obligacje zostały wyemitowane przez spółkę 23 listopada 2010 r. w ramach programu emisji zorganizowanego przez mBank, poinformował EMF.

„Spółka nabyła 175 istniejących obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 17.500.000 złotych za łączną cenę 19.015.912,50 złotych, co stanowi średnią cenę nabycia wynoszącą 108.662,36 złotych za jedną Istniejącą obligację. (…) Nabycie istniejących obligacji zostało dokonane w celu umorzenia w związku z emisją nowych obligacji w celu umożliwienia potrącenia ceny emisyjnej nowych obligacji z ceną sprzedaży istniejących obligacji" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna jednej obligacji to 100.082,44 zł. Dni płatności odsetek: 17 maja 2015 roku, 17 listopada 2015 roku, 17 maja 2016 roku, 17 listopada 2016 roku, 17 maja 2017 roku, 17 listopada 2017 roku.

„Oprocentowanie nowych obligacji będzie liczone od 17 listopada 2014 roku i będzie wypłacane w wysokości ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę określoną w warunkach emisji (…)" - czytamy dalej.

Dzień wykupu nowych obligacji ustalono na 17 listopada 2017 roku, a wykup nowych obligacji dokonywany będzie po ich wartości nominalnej.
Wartość zaciągniętych zobowiązań spółki (w ujęciu jednostkowym) na 30 września 2014 roku wynosi 1.204,02 mln zł.

„Spółka przewiduje, że w następnych okresach sprawozdawczych wartość zobowiązań będzie ulegała redukcji na skutek przypływu gotówki z tytułu sprzedaży niektórych spółek operacyjnych z portfela spółki i następującej przedpłacie kredytów bankowych" – czytamy także.

Grupa Empik Media & Fashion jest wiodącym wielokanałowym dystrybutorem dóbr konsumenckich. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa.