"Podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (...) zażądał zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa w najszybszym terminie, (...) oraz zamieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

1) powzięcia uchwały w sprawie zmian w statucie spółki,
2) powzięcia uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej spółki, stwierdzając, że proponowane zmiany statutu będą miały na celu wzmocnienie bieżącego nadzoru rady nadzorczej nad sytuacją finansową spółki" - czytamy w uzasadnieniu zawartym w projektach uchwał.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), w związku z przejęciem kompetencji nadzoru nad przedsiębiorstwami górniczymi, w tym także nad JSW, zaproponowało zmianę statutu spółki, będącą częścią pakietu działań mających na celu przeciwdziałanie trudnej sytuacji przedsiębiorstw górniczych i spółek sektora górnictwa węgla kamiennego, podano również.

Wczoraj JSW podało, że podpisało porozumienie z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym reprezentującym organizacje związkowe działające w spółce. Szacowane pozytywne efekty dotyczące ograniczenia kosztów pracy, wynikające z porozumienia wyniosą łącznie za lata 2015 i 2016 ok. 515 mln zł.

Strajk pracowników JSW trwał od 28 stycznia br. Wcześniej w kopalniach spółki trwało dwudniowe referendum zorganizowane przez związki zawodowe. Pracownicy mieli opowiedzieć się za potencjalnym strajkiem w sporze dotyczącym przywrócenia posiłków profilaktycznych dla pracowników powierzchni, w tym dla pracowników administracji.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.