Złoty kwotowany jest następująco: 4,1448 PLN za euro, 3,7083 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,8805 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,172% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie sesje na rynku złotego i długu nie przynosiły większych emocji, gdyż inwestorzy czekają na jutrzejsze rozpoczęcie posiedzenia RPP (3-4 marca). Większość uczestników rynku zakłada lekkie dostosowanie polityki monetarnej w postaci obniżki stóp o 25pb. Równocześnie piątkowa rewizja PKB za IV kw. do 3,1% r/r z 3,0% r/r i m.in. jej pozytywna ocena przez przedstawicielkę RPP spowodowała, iż rynek nieznacznie ograniczył założenia co do dalszych cięć stóp w kolejnych miesiącach. Same dane (PKB) potwierdziły wcześniejsze informacje o tym, iż gospodarka rozwija się głównie dzięki popytowi krajowemu, a deflacja jest w dużej mierze pochodną cen paliw, a więc ma charakter zewnętrzny. W szerszym ujęciu w marcu wystartuje program skupu aktywów w wykonaniu EBC, stąd można oczekiwać wzrostu popytu m.in. na aktywa typu high-yield. W konsekwencji generalne nastroje wokół PLN powinny pozostać pozytywne, jednak dużą rolę odegra tutaj nastawianie RPP (bazujące na marcowej projekcji makro) i komunikat po marcowym posiedzeniu.

W trakcie dzisiejszej sesji (o godz. 9:00) poznamy odczyt przemysłowego indeksu PMI za luty. Rynek oczekuje lekkiego spadku do 54,7 pkt. z 55,2 pkt., niemniej w dalszym ciągu są to liczby wskazujące na pozytywne zapatrywanie się na przyszłości. Dzisiejszy PMI będzie o tyle ważny, iż wskaźnik ma charakter wyprzedzający, stąd w połączeniu z projekcją makro na kolejne miesiące stanowić będzie istotny czynnik wpływający na postawę RPP.

Z rynkowego punktu widzenia złoty pozostaje relatywnie silny w porównaniu do niedawnej zwyżki kwotowań USD na szerokim rynku. Co prawda w przypadku USD/PLN kurs oscyluje bliżej górnej granicy konsolidacji (3,7058 PLN oraz 3,7715 PLN), niemniej na pozostałych parach podjęta została próba kontynuacji trendu spadkowego. W przypadku EUR/PLN nowy tydzień przynosi sforsowanie bariery wsparcia na 4,15 PLN, co wskazuje na potencjalną próbę ruchu w kierunku 4,10 PLN w trakcie kolejnych sesji.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.