"Zważywszy, że: zysk netto Banku BPH S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 wyniósł 123 495 537,60 zł, w tym nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 8 235 428,42 zł zarząd Banku BPH S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku za rok 2014 w kwocie 115 260 109,18 zł na kapitał zapasowy banku" - czytamy w projektach.

Bank przypomniał, że w myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, wszelkie zyski muszą być wykorzystane na pokrycie uprzednio poniesionych strat, a po ich pokryciu - na podwyższenie funduszy własnych banku.

"Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie oraz rekomendacje krajowego regulatora, zarząd banku nie rekomenduje wypłaty dywidendy w 2015 roku" - czytamy także.

Bank BPH odnotował 111,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 192,38 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 123,50 mln zł wobec 289,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.