Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 636 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 608-680 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 670,74 mln zł wobec 1 739,83 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 679,15 mln zł wobec 705,41 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, wynik z odsetek PKO BP w I kw. 2015 roku wyniósł od 1 725 do 1 808 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1 755 mln zł w porównaniu z 1740 mln zł rok wcześniej. Szacowali oni także, że wynik z opłat i prowizji sięgnął od 625 do 709 mln zł, przy konsensusie w  wysokości 678 mln zł wobec 705 mln zł w I kw. 2014 r.

Aktywa razem banku wyniosły 256,58 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 248,7 mld na koniec I kw. 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 646,83 mln zł wobec 846,72 mln zł zysku rok wcześniej. 

Wskaźnik C/I wzrósł o 5,4 pkt r/r do 46,2 proc. na koniec I kwartału

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego wzrósł o 5,4 pkt proc. w skali roku do 46,2% na koniec I kwartału, podał bank.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 1 404,8 mln zł i wzrosły o 24,8% w skali roku.

"Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA od II kwartału 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z grupy Nordea oraz przez wzrost składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 58,8 mln PLN r/r, głównie w efekcie wzrostu stawek procentowych opłat BFG" - czytamy w raporcie.

Suma pozycji dochodowych wyniosła 2 580,7 mln zł i była o 1,28% wyższa niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Wynik odsetkowy wyniósł 1 670,7 mln zł i był niższy o 4,0% r/r, przede wszystkim na skutek spadku przychodów odsetkowych o 34,2 mln zł, determinowanego spadkiem poziomu stóp rynkowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów odsetkowych o 34,8 mln zł, głównie w efekcie wzrostu kosztów finansowania długoterminowego.

Marża odsetkowa zmniejszyła się o 0,3 pkt proc. r/r do poziomu 3,4% na koniec I kwartału 2015 roku, na co wpływ miał spadek rynkowych stóp procentowych bezpośrednio powodujący szybszy spadek aktywów oprocentowanych opartych w większości na stawkach rynkowych niż spadek oprocentowania oferty depozytowej, przy wzroście wolumenu średnich aktywów oprocentowanych (gł. portfela kredytów i pożyczek mieszkaniowych i gospodarczych).

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 679,2 mln zł i był o 3,7% niższy w skali roku na skutek spadku przychodów prowizyjnych o 84,4 mln zł, przy niższych o 58,1 mln zł kosztach prowizyjnych.

Zysk netto grupy w I kw. 2015 roku wyniósł 647,2 mln zł i był o 19,4% niższy w skali roku, na co główny wpływ miały wyższe ogólne koszty administracyjne, determinowane zmianą w składzie grupy kapitałowej oraz niższy wynik odsetkowy, pozostający pod presją rekordowo niskich stóp procentowych, przy wyższym wyniku pozostałym i poprawie wyniku na odpisach.

Na koniec I kwartału 2015 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 13,1%.

Odpisy i rezerwy PKO BP spadły o 9,6 proc. r/r do 373,6 mln zł w I kwartale

Wartość odpisów i rezerw PKO Banku Polskiego wyniosła 373,7 mln zł w I kw. 2015 roku i były niższe o 9,6% r/r, dzięki poprawie w kredytach gospodarczych podał. Koszty ryzyka obniżyły się do 90 punktów bazowych.

"Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w zakresie rozpoznania i wyceny ryzyka kredytowego. Poprawa wyniku z tytułu odpisów w I kwartale 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku to przede wszystkim efekt spadku odpisów na portfelu kredytów gospodarczych" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I kwartału 2015 roku wyniósł 6,8%, co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. r/r, dzięki poprawie jakości wszystkich kategorii kredytów, podano także.

Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartość wzrósł do 62,2% w I kw. tj, o 9,4 pkt proc. w skali roku.

Koszt ryzyka na koniec I kwartału 2015 roku ukształtował się na poziomie 0,90%, co oznacza spadek o 0,36 pkt proc. r/r w efekcie poprawy wyniku na kredytach gospodarczych.

Wartość kredytów i pożyczek brutto dla klientów detalicznych wyniosła 137 mld zł na koniec marca i wzrosła o 22% r/r; kredyty bankowości detalicznej i prywatnej zwiększyły się o 7% r/r do 21,6 mld zł, a kredyty bankowości hipotecznej wzrosły o 33% r/r do 93,8 mld zł. Od początku roku bank udzielił kredytów hipotecznych na kwotę 2,3 mld zł.

Wartość kredytów brutto w segmencie korporacyjnym zwiększyła się o 15% w skali roku do 45,7 mld zł , zaś łączne finansowanie tego segmentu wzrosło o 27% r/r do 58,5 mld zł na koniec marca.

Wartość depozytów korporacyjnych wzrosła o 43% w skali roku do 32,1 mld zł, zaś wartość depozytów klientów detalicznych sięgnęła 142,2 mld zł i była wyższa o 12,3% w skali roku.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW