Strata operacyjna wyniosła 58,89 mln zł wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wynik grupy Capital Park w I kwartale, tak jak i innych deweloperów komercyjnych, silny wpływ miało kształtowanie się kursu EUR/PLN. Na dzień 31.12.2014 roku wynosił on 4,2623, natomiast na koniec I kwartału 2015 roku wyniósł 4,089. Taki spadek kursu spowodował stratę na wycenie nieruchomości o ponad 60 mln zł (4% spadek kursu vs. wartość nieruchomości 1,6 mld zł). Wynika to z faktu, że wycena większości nieruchomości inwestycyjnych jest denominowana w EUR, jako że czynsze stanowiące podstawę do wyceny są denominowane w EUR. W konsekwencji każde wahanie kursu EUR/PLN generuje niecashowy zysk z wyceny w kwartałach, w których występuje umocnienie kursu EUR/PLN oraz niecashową stratę w kwartałach, w których nastąpiło osłabienie kursu EUR/PLN" - czytamy w komentarzu do wyników.

Podkreślono jednocześnie, że spółka nie dokonywała innych przeszacowań nieruchomości. W I kwartale 2015 roku nie zostały sporządzone nowe operaty szacunkowe. Zgodnie z polityką rachunkowości grupy, nieruchomości inwestycyjne wyceniane są nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego. W celu minimalizacji wpływu wahań kursu, grupa stosuje naturalny hedging zawierając umowy kredytowe w EUR lub stosując kontrakty forward na zabezpieczenie kursu. W wyniku osłabienia kursu EUR/PLN, odwrotnie niż w przypadku wyceny nieruchomości, pojawił się zysk z wyceny zobowiązań finansowych w wysokości ok. 20 mln zł, podano również.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 18,08 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 10,93 mln zł rok wcześniej. Przychody z najmu podstawowego wyniosły odpowiednio: 17,51 mln zł wobec 10,34 mln zł.

"Zwracamy uwagę na rosnące przychody z wynajmu nieruchomości. Wzrost przychodów wynika z przejmowania powierzchni przez kolejnych najemców w oddawanych do użytkowania oraz nabywanych obiektach. W 2014 roku ukończyliśmy I fazę biurowca Eurocentrum (42 tys. m2) oraz obiekt handlowy w Łodzi (5,7 tys. m2), a w 2015 roku oddane zostaną kolejne dwa budynki: Royal Wilanów (37 tys. m2) oraz Eurocentrum Delta (27 tys. m2). Według szacunków agentów nieruchomości Capital Park będzie w 2015 roku liderem na polskim rynku nieruchomości, oddając do użytku najwięcej powierzchni biurowej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 2,32 mln zł wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju.

Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze Real Estate Income Assets FIZ AN, którym grupa zarządza i w którym posiada 15% udział.