Skonsolidowana strata netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 2,16 mln euro wobec 1 mln euro zysku rok wcześniej.  

Zysk operacyjny wyniósł 4,91 mln euro wobec 10,21 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266,43 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 290,71 mln euro rok wcześniej.

Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Ok. 92% jej przychodów generowanych jest w Europie. Głównymi rynkami są Niemcy, Rosja, kraje Beneluksu, Ukraina, Skandynawia, Czechy, Słowenia i Europa Południowo- Wschodnia. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełd w Warszawie i w Lublanie.