"Nabycie udziałów w Landkol wpisuje się w strategię rozwoju emitenta, która zakłada dalsze umacnianie pozycji rynkowej poprzez akwizycję podmiotów działających w branży logistycznej. Spółka Landkol organizuje przewozy towarowe całopociągowe, dostarczając przesyłki na terenie Europy. Specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. (...) Przychody Landkol za półrocze 2015 r. wyniosły ok. 5 mln zł, kapitały własne są nieznacznie ujemne, a cena nabycia udziałów w Landkol jest pomijalna z punktu widzenia danych finansowych emitenta" - głosi komunikat.

Jednocześnie OT Logistics informuje, że została zawarta umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług przewozowych w transporcie kolejowym pomiędzy spółkami Landkol oraz Landpol przy udziale emitenta.

"Głównym przedmiotem umowy o współpracy jest realizacja przez Landkol przewozów kolejowych na rzecz Landpol lub podmiotów wskazanych przez Landpol, które odbywały się będą z wykorzystaniem taboru kolejowego będącego w posiadaniu Landkol, a także taboru udostępnionego przez Landpol oraz osoby trzecie. Szacunkowa wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi nie mniej niż 108 mln zł. Umowa została zawarta na czas oznaczony - 5 lat, z możliwością jej wcześniejszego wygaśnięcia po spłaceniu w pełni przez Landpol zobowiązań wobec Landkol występujących na dzień jej podpisania, co oznaczałoby nieosiągnięcie szacowanych obrotów. W takim przypadku strony przystąpią do ustalenia nowych warunków współpracy" - czytamy dalej.

Przed sprzedażą udziałów większościowi udziałowcy Landpol byli jednocześnie większościowymi udziałowcami Landkol.

Usługi przewozowe Landkol wykonywać będzie na podstawie zaakceptowanych przez siebie jednostkowych zleceń przewozowych od Landpol. Zgodnie z postanowieniami umowy w okresie jej realizacji Landkol przysługuje pierwszeństwo na świadczenie prawie wszystkich kolejowych usług przewozowych na rzecz Landpol.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.