Nowelizacja ma na celu wdrożenie dyrektywy 2013/50/UE i częściową implementację dyrektywy 2014/51/UE.

"W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie skuteczności systemu dotyczącego przejrzystości, zwłaszcza w zakresie ujawniania informacji na temat własności przedsiębiorstwa, a także wzmocnienie systemu kar i środków administracyjnych za naruszenia przepisów dyrektywy 2004/109/WE zmienionej dyrektywą 2013/50/UE, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym oraz ochrony inwestorów" - czytamy w komunikacie.

W znowelizowanych przepisach przewidziano:
- doprecyzowanie definicji "państwa macierzystego" oraz procedury wyboru przez emitenta tego państwa i zawiadamiania o tym wyborze,
- w zakresie zawiadamiania o znacznych pakietach praw głosu w spółce publicznej, w szczególności wprowadzenie obowiązku złożenia zawiadomienia o przekroczeniu określonych w ustawie o ofercie publicznej progów w związku z nabywaniem określonych instrumentów pochodnych,
- w zakresie nakładania kar i stosowania środków administracyjnych za naruszenia przepisów wynikających z dyrektywy 2004/109/WE, w szczególności wprowadzenie sankcji dla członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publiczne za naruszenie obowiązków przez spółkę oraz zwiększenie maksymalnych wymiarów administracyjnych kar pieniężnych.
Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, podano także.

>>> Czytaj też: Nie będzie stałego systemu podziału uchodźców? UE odkłada decyzję