"W ramach implementacji postanowień wstępnego porozumienia, spółka oraz wierzyciele zawarli aneks do umowy ZOZF, przewidujący pozostawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcyjnego Mostostal Siedlce w strukturach grupy kapitałowej Polimex-Mostostal. Zgodnie ze zmienioną umową ZOZF, Zakład Mostostal Siedlce ma zostać wyodrębniony ze struktur spółki oraz wniesiony aportem do spółki Mostostal Siedlce Sp. z o.o. spółka komandytowa (spółka Mostostal Siedlce). Wraz z aktywami spółka Mostostal Siedlce przejmie dług spółki z tytułu istniejących kredytów udzielonych spółce przez bank PKO BP (w kwocie 100 mln zł) oraz bank Pekao S.A. (w kwocie 50 mln zł) zabezpieczonych na aktywach wchodzących w skład zakładu Mostostal Siedlce" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka Mostostal Siedlce oraz banki PKO BP i Pekao zawarły umowę kredytu terminowego przeznaczonego na refinansowanie tych kredytów oraz zawarły umowę określającą zasady, terminy oraz warunki finansowe, na jakich spółka Mostostal Siedlce ma obsługiwać spłatę długu kredytów do czasu ich refinansowania, podano również.

"W wyniku podpisania aneksu do umowy ZOZF, umowy finansowania oraz umowy kredytu Mostostal zmianie ulegnie istniejąca struktura zabezpieczeń poprzez zwolnienie aktywów wniesionych przez spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Mostostal Siedlce spod obciążeń ustanowionych w związku z umową ZOZF w zakresie, w jakim nie dotyczą one wierzytelności z tytułu istniejących kredytów" - czytamy dalej.

Na zabezpieczenie wierzytelności objętych umową ZOZF spółka ustanowi zastawy rejestrowe i finansowe. Zastawy te zostaną ustanowione na rzecz ARP, działającej jako agent zabezpieczenia na rzecz wierzycieli, których wierzytelności objęte są umową ZOZF i będą zabezpieczały wierzytelności wynikające z tej umowy, wskazano także.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.