Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (tj. spreadów) odbędzie się podczas posiedzenia Sejmu w dniach 19-21 października, wynika z porządku obrad tego posiedzenia.
"Ustawa zakłada, że spread, jeżeli już był pobierany, powinien być określony w godziwej relacji do wysokości spreadów, jakie są pobierane w praktyce rynkowej. W przypadku, gdy bank pobierał spread, to poza tym, że powinien on być określony w sposób umożliwiający konsumentowi ustalenie jego wysokości, to powinien być także ustalony w wysokości godziwej w stosunku do konsumenta. W opinii projektodawcy, przewidziany w projekcie ustawy spread, w wysokości 0,5% odchylenia, odpowiednio, od kursu kupna lub sprzedaży danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, spełnia kryterium godziwości, pozwalając kredytodawcy otrzymać wynagrodzenie za dokonanie, odpowiednio, wypłaty kredytu oraz przyjęcie jego spłaty" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Projekt przewiduje obowiązek dokonania zwrotu kwot, powstałych w wyniku stosowania zawyżonych spreadów, wraz z odsetkami wynoszącymi połowę odsetek ustawowych.
"Projekt zakłada również dokonanie wyliczenia i zwrotu konsumentom przez kredytodawców różnic wynikających ze stosowania przy przeliczaniu wpłat rat kredytu, prowizji i opłat bankowego kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany lub denominowany jest kredyt" - czytamy dalej.
W porządku obrad tego posiedzenia Sejmu znalazły się także punkty dotyczące pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (uzasadniać będzie poseł Andrzej Maciejewski z Kukiz'15) oraz pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (uzasadniać będzie Krystyna Skowrońska z Platformy Obywatelskiej).
(ISBnews)