"Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych NBP, członkowie Rady uznali, że

powinny one pozostać niezmienione. Członkowie Rady podtrzymali ocenę, że stabilizacja stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - podano w opisie dyskusji z posiedzenie RPP w dniu 9 listopada, czyli tzw. minutes.

Jak dodano, większość członków Rady oceniała, że za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian przemawia w szczególności stopniowy wzrost dynamiki cen, która – zgodnie z listopadową projekcją – ma w kolejnych latach zbliżyć się do dolnej granicy odchyleń od celu NBP. Rada utrzymała ponadto pogląd, że dodatkowym argumentem za stabilizacją stóp procentowych jest utrzymująca się niepewność dotycząca krajowych i zewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej.

Członkowie Rady ocenili, że obecnie w Polsce utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy, choć dane o produkcji i sprzedaży detalicznej za III kw. wskazują na pewne osłabienie dynamiki PKB w ostatnim okresie. Zaznaczano przy tym, że wzrost gospodarczy jest nadal wspierany głównie przez stabilnie rosnący popyt konsumpcyjny.

"Wzrostowi konsumpcji sprzyja systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy, korzystne nastroje gospodarstw domowych oraz wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus" - napisano.

Dodano, że - w ocenie RPP - wzrost gospodarczy w IV kw. prawdopodobnie utrzyma się na obniżonym poziomie, lecz w kolejnych kwartałach powinien przyspieszyć.

"Jak podkreślali członkowie Rady, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach pozostanie konsumpcja, której dynamika ma być wyższa w przyszłym roku" - napisano w komunikacie.

"Przyspieszenie wzrostu PKB w przyszłym roku będzie wspierane także przez oczekiwane zwiększenie się inwestycji, związane z wyższym stopniem absorpcji środków unijnych" - dodał.

Członkowie Rady ocenili, że – zgodnie z listopadową projekcją NBP – dynamika cen w Polsce będzie nadal stopniowo rosnąć i w nadchodzących kwartałach stanie się dodatnia.

"Projekcja wskazuje też, że w kolejnych latach inflacja będzie się kształtować w pobliżu dolnej granicy odchyleń od celu NBP" - napisano.

Rada postanowiła utrzymać w listopadzie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc. (PAP)