Prezydent podpisał tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku


Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku), podała Kancelaria Prezydenta.
"Przyjęta ustawa wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Przyjęto zasadę degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a więc malejącej wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Przyjęto więc, iż dla podatników uzyskujących roczne dochody w wysokości, która nie przekracza kwoty 6 600 zł wysokość kwoty zmniejszającej podatek zostaje ustalona w takiej wysokości, aby uzyskana kwota dochodu nie była objęta koniecznością zapłaty podatku dochodowego, a więc aby stanowiła de facto kwotę wolną od podatku" - czytamy w informacji.
"Podatnicy, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 6 600 zł do 11 000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł. Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 11 000 zł, ale nie przekraczające 85 528 zł będą korzystać z dotychczasowej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 556,02 zł. Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 85 528 zł, ale nie przekraczające 127 000 zł będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek od 556,02 zł do 0 zł. Z kwoty zmniejszającej podatek nie będą natomiast korzystać podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 127 000 zł" - podano także.
Ustawa przyjmuje, iż przy obliczania zaliczek na podatek dochodowy kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł, natomiast w przypadku podatników których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł zaliczki na podatek dochodowy nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.
Zgodnie z przyjętą ustawą, wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega corocznie weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który przedkłada Radzie Ministrów propozycję zmiany wysokości kwoty zmniejszającej podatek w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji.
"Wprowadzenie powyższych zmian jest związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt K 21/14. W wyroku tym Trybunał orzekł, iż art. 27 ust. 1 p.d.o.f. w zakresie w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie Trybunał wskazał, iż przepis art. 27 ust. 1 p.d.o.f. w zakresie wskazanym w orzeczeniu Trybunału traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r." - wyjaśniono także.
Koszt planowanych zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego wyniesie ok. 1 mld zł rocznie.
(ISBnews)