Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na negatywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+, podała agencja.
"Zmiana perspektywy ratingu kredytowego JSW związana jest przede wszystkim z pogarszającymi się wynikami finansowymi i generowaniem ujemnych wolnych przepływów pieniężnych, co negatywnie wpływa na pozycję kapitałową i płynnościową spółki" - czytamy w komunikacie.
EuroRating podkreślił, że spadające od kilku kwartałów ceny węgla koksującego i energetycznego przyczyniły się do systematycznego obniżania przychodów uzyskiwanych przez JSW. Jednocześnie w 2019 roku grupa zwiększyła stan zatrudnienia o ponad 2 tys. osób, tj. o 8%. W spółce rosła także wartość przeciętnego wynagrodzenia. Spadek przychodów, przy wzroście wartości ponoszonych kosztów stałych, przełożył się na gwałtowne pogorszenie wyników finansowych. JSW w I kw. 2020 r. po raz drugi z kolei wygenerowała stratę już na poziomie wyniku operacyjnego.
"Pogorszenie wypracowywanych wyników finansowych przyczyniło się do silnego spadku generowanych przepływów z działalności operacyjnej, co wobec ponoszonych przez spółkę wysokich nakładów inwestycyjnych oznaczało generowanie w ostatnim czasie wysokich ujemnych wolnych przepływów pieniężnych" - czytamy dalej.
EuroRating szacuje, że w bieżącym kwartale wyniki spółki ulegną dalszemu pogorszeniu. Istotny wpływ na to ma epidemia COVID-19, która uderzyła w JSW podwójnie, poprzez silny spadek popytu na stal i redukcję zużycia węgla koksującego i energetycznego, a także wysoką absencję pracowników spowodowaną zakażeniami wirusem oraz kwarantanną, co skutkuje znacznym spadkiem wydobycia surowca.
Władze JSW, w celu pokrycia rosnącego deficytu finansowego, w 2020 roku już dwukrotnie zdecydowały o wycofaniu środków z funduszu rezerwowego łącznej kwoty 1,1 mld zł. Jej wypłata oznaczać będzie redukcję funduszu kryzysowego o blisko dwie trzecie. Spółka zaczęła również ponownie zaciągać zobowiązania finansowe, które na koniec I kw. 2020 r. wyniosły 820 mln zł, wobec zaledwie 61 mln zł przed rokiem.
"Agencja zwraca uwagę na fakt, że redukcja posiadanych płynnych środków oraz wzrost zobowiązań finansowych spółki skutkowały stopniowym pogarszaniem się jej pozycji kapitałowej i płynnościowej" - podano także.
Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)