Strata na działalności operacyjnej w II kw. br. w tym ujęciu wyniosła 112 mln zł wobec 138 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Zamknięcie sklepów na 7 tygodni oraz głębokie tąpnięcie na poziomie odwiedzalności sklepów skutkowało utratą przez firmę ok. 1 mld zł wpływów. Zareagowaliśmy na lockdown bardzo szybko. Zrealizowaliśmy plan oparty o porozumienie z bankami, obligatariuszami, wykorzystanie programów pomocowych. Z sukcesem przeprowadziliśmy emisję akcji, pozyskując ponad 0,5 mld zł. Krok po kroku zrealizowaliśmy nasz program. Byliśmy w pełni przygotowani na otwarcie sklepów, z nową kolekcją. Dziś wstępne dane za drugi kwartał pokazują, że ustabilizowaliśmy sytuację wykorzystując wszystkie dostępne możliwości. W obliczu pandemii przyspieszyliśmy tempo rozwoju e-commerce. Dziś jesteśmy jednym z najsilniejszych graczy w kanale online z unikalnym modelem sprzedaży omnichannel. Mamy około 60 różnych platform do sprzedaży w sieci, w tym także aplikacji mobilnych. Platforma CCC.eu istnieje dopiero rok, a ma na koncie już ponad 1,5 mln zrealizowanych zamówień. Wciąż dużo pracy przed nami, ale jesteśmy na dobrej drodze" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z wcześniejszą komunikacją […] spółka rozpoznała w wynikach II kwartału 2020 roku rezerwy o charakterze gotówkowym w kwocie 147 mln zł, związane głównie z: restrukturyzacją obecności na rynku szwajcarskim, działaniami dot. zamknięć wybranych sklepów na rynku niemieckim, zamknięciem aktywności związanej ze sponsoringiem sportowym oraz jednorazowymi kosztami związanymi z refinansowaniem Grupy CCC" - czytamy w komunikacie.

Bez uwzględnienia rezerw wynik EBITDA w II kw. br. wyniósł 187 mln zł, a zysk EBIT sięgnął 34 mln zł.

"Ponadto, w nawiązaniu do zapowiedzi możliwych przeszacowań i rezerw o charakterze czysto księgowym (niezwiązanych z wypływem gotówki z Grupy), Grupa kontynuuje proces analizy aktywów pod kątem utraty ich wartości. W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za I półrocze możliwe jest więc rozpoznanie dodatkowych rezerw o charakterze niegotówkowym, związanych m.in. z prowadzeniem działalności w stacjonarnych kanałach sprzedaży, przede wszystkim na rynku szwajcarskim i austriackim, a także likwidacją wybranych sklepów w innych lokalizacjach oraz przeszacowaniem wartości zapasów oraz pożyczek. Estymowana wstępna wartość rezerw o charakterze czysto księgowym znajduje się na poziomie 300-400 mln zł" - czytamy dalej.

Rezerwy na wydatki restrukturyzacyjne oraz szacunki rezerw i odpisów niegotówkowych mają charakter jednorazowy i są wynikiem prac ukierunkowanych na wyeliminowanie z działalności Grupy CCC nierentownych przedsięwzięć oraz ujęcia kosztów do poniesienia w przyszłości, a w konsekwencji poprawę jej rentowności w kolejnych okresach sprawozdawczych, podkreśliła spółka.

Zysk brutto ze sprzedaży w II kw. br. wyniósł 620 mln zł wobec 840 mln zł zysku rok wcześniej, a marża brutto ze sprzedaży - odpowiednio: 48% wobec 51,2% rok wcześniej.

Spadek marży brutto na sprzedaży o 3,2 pkt proc. w II kw. br. był spowodowany wysokim udziałem sprzedaży e-commerce w kwietniu (93% skonsolidowanych przychodów) oraz wyższą w ujęciu rocznym aktywnością promocyjną w maju, wyjaśniono także.

"Poziom przychodów osiągniętych przez Grupę CCC w II kwartale 2020 roku znalazł się pod wpływem administracyjnego ograniczenia sprzedaży w kanale stacjonarnym w wyniku pandemii koronawirusa, a także dynamicznie rozwijającego się kanału e-commerce. Od 20 kwietnia br. restrykcje dotyczące sprzedaży stacjonarnej były stopniowo znoszone. Na koniec kwartału 95% salonów Grupy CCC wznowiło działalność po zamrożeniu gospodarki. Powrót klientów do sklepów charakteryzował się stopniowo poprawiającą się odwiedzalnością, której towarzyszyła istotnie wyższa rdr konwersja oraz liczba produktów na paragonie" - napisano dalej w komunikacie.

Sprzedaż w sieci detalicznej ogółem spadła o 47% r/r do 656 mln zł w II kw. br., natomiast sprzedaż w kanałach e-commerce wzrosła w tym okresie o 79% r/r do 626 mln zł.

Sprzedaż porównywalna (LFL) detalu CCC (z wyłączeniem e-commerce CCC) spadła w II kw. br. o 49% r/r.

CCC podało też, że grupa jest w fazie renegocjacji umów czynszowych z wynajmującymi. W procesie negocjacji zmieniane są warunki umów, które wpływają na rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej: aktywo z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, a także amortyzację i pozostałe koszty najmu wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

"Negocjacje obejmują w swoim zakresie okres sprawozdawczy, jak i okresy przyszłe, stąd wpływ aneksów/porozumień do umów czynszowych będzie miał odzwierciedlenie w pozycjach bilansowych, jak i wynikowych w całym okresie trwania umów najmu, a nie wyłącznie w bieżącym roku obrotowym. Grupa jest w trakcie procesowania aneksów/porozumień, które będą miały wpływ na opublikowane dane" - napisano w materiale.

Zgodnie ze strategią, realizowana jest optymalizacja powierzchni handlowej, głównie za sprawą zmniejszania sieci sprzedaży Gino Rossi w Polsce oraz Karl Voegele w Szwajcarii, podkreśliło także CCC.

"Powierzchnia handlowa rosła najszybciej w eobuwie.pl (+13 sklepów omnichannelowych r/r). Powierzchnia handlowa od początku roku zwiększyła się tylko o 2 tys. m2. Ze względu na niepewność związaną z wirusem, spółka znacznie ograniczy plan otwarć w dalszej części roku (zapowiadane wcześniej 60 tys. m2 netto w 2020 roku)" - czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca br. powierzchnia handlowa sklepów grupy wynosiła 761,2 tys. m2 (wzrost o 8% r/r), zaś ich liczba - 1 208 (wobec 1 212 rok wcześniej), podano także.

"Na koniec kwietnia 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach - w 23 sprzedaż prowadzona jest w 1208 sklepach stacjonarnych, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie ponad 60 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi. W 2019 roku klienci CCC nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży ponad 52 mln par obuwia" - czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)