Strata operacyjna wyniosła 61,2 mln zł wobec 6,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,19 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 45,88 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec pierwszego kwartału 2020r. grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,2 mln zł. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 4,1 mln zł. Na poziom osiągniętych przychodów z działalności deweloperskiej wpływ miało przekazanie klientom 11 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord" - czytamy w raporcie.

Według spółki, pozytywny wpływ na wynik netto miało odwrócenia odpisu na jednej z nieruchomości w kwocie 2,95 mln złotych. Natomiast negatywny wpływ na wynik netto miało rozpoznanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości spółki na łączną kwotę 55,12 mln zł. Powyższe działania przekładają się na obniżenie kapitałów własnych w kwocie 52,17 mln zł (w sprawozdaniu skonsolidowanym na dzień 31 marca 2020 r), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 42,71 mln zł wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)