"W ramach realizacji zakładanej strategii od początku 2020 roku do dnia publikacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupa pozyskała nowe kontrakty o wartości 142 mln zł, z czego 128 mln zł w obszarze energetyki, 13 mln zł w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 1 mln zł w pozostałym obszarze" - czytamy w raporcie.

Do najważniejszych kontraktów pozyskanych w 2020 roku zaliczyć można m.in. kontrakt na zaprojektowanie, dostawę, nadzór nad montażem elementów ciśnieniowych i uruchomienie modernizowanego kotła BB-2000 dla Elektrowni TENT B1 Obrenovac w Serbii o wartości około 34,4 mln euro netto, z czego udział grupy wynosi około 17,35 mln euro netto, podano również.

Największą część portfela stanowi projekt Jaworzno - 0,5 mld zł, z czego 0,1 mld zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 0,4 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld zł przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako, z czego do wykonania zostało 0,04 mld zł).

Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju Grupa aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych i spodziewa się pozyskania kolejnych istotnych kontraktów, podsumowano.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)