"Wartość oferty: 229 368 072 zł netto. Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

16 czerwca br. Budimex podał, że jego oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu GDDKiA na to zamówienie.

W osobnym komunikacie GDDKiA poinformowała, że wybór ofert był możliwy po ogłoszeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały wniesione dwa odwołania. Konsorcjum girm: BITUM, NOWAK-MOSTY, OLS, HUCZ, P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, zostało wykluczone z postępowania, ponieważ nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Od tej decyzji konsorcjum się odwołało. Krajowa Izba Odwoławcza je oddaliła, potwierdzając tym samym prawidłowość działania zamawiającego w zakresie wykluczenia konsorcjum. Drugie odwołanie zostało wycofane przez firmę, która je złożyła.

Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule "Projektuj i buduj", co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i przebuduje istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy.

"Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w sierpniu bieżącego roku" - podała Dyrekcja.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)