"Wystąpienie stanu pandemii w I półroczu miało zasadniczy wpływ na wyniki finansowe spółek: Marywilska 44 oraz EXPO Mazury. Konieczność niemal całkowitego zamknięcia obiektów zarządzanych przez obie spółki w okresie od 14 marca do 6 czerwca znajduje więc odzwierciedlenie również w skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, osiągnięte wzrosty przychodów oraz zysku netto grupy kapitałowej Mirbud w omawianym okresie o odpowiednio: 8% i 1 % rok do roku należy uznać za sukces. Na taki wynik pozytywny wpływ miały przede wszystkim: zwiększenie przychodów z działalności budowlano - montażowej w segmencie budynków użytku publicznego (wzrost o 98%), robót inżynieryjno-drogowych (wzrost o 23%) oraz działalności deweloperskiej (wzrost o 51%). W kolejnych kwartałach powyższa zmiana struktury sprzedaży usług budowlano - montażowych Grupy będzie postępować w kierunku dalszego wzrostu udziału robót inżynieryjno - drogowych oraz budowy budynków użyteczności publicznej z uwagi na dalsze zaawansowanie robót na posiadanych kontraktach obiektów użyteczności publicznej takich jak stadiony, terminal lotniska, obiekty edukacyjne oraz kontraktach drogowych - realizowanych w większości w formule 'zaprojektuj i wybuduj' - które aktualnie znajdują się w fazie projektowania" - napisał prezes Jerzy Mirgos w komentarzu do wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 21,73 mln zł wobec 20,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,97 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 404,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 8,48 mln zł wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)