"W ramach programu uczestnikom [...] przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 1 100 800 [...] akcji spółki, stanowiących 4,72% kapitału zakładowego spółki, które spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego [...] z upoważnieniem zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego" - czytamy w komunikacie.

Program będzie realizowany przez okres 3 lat, w latach obrotowych 2021-2023, przy czym za pierwszy rok trwania programu przeznaczonych do objęcia zostanie 366 933 akcje; za drugi roku trwania programu 366 933 akcje; a za trzeci rok trwania programu 366 934 akcje, podano również.

"Podstawowym warunkiem umożliwiającym objęcie akcji, mającym zastosowanie do wszystkich uczestników programu, jest osiągnięcie przez grupę w danym roku obrotowym obowiązywania programu motywacyjnego, skonsolidowanej EBITDA w wysokości nie niższej niż: a) 63 mln zł w 2021 r.; b) 66 mln zł w 2022 r.; oraz c) 70 mln zł w 2023 r., przy czym akcje, które nie zostały zaoferowane w związku z nieosiągnięciem warunku EBITDA za dany rok obrotowy [...] będą przeznaczone do zaoferowania w kolejnych latach, pod warunkiem, że osiągnięta w danym roku EBITDA jest niższa o nie więcej niż 10% od wartości wskazanej powyżej oraz liczona w sposób kumulatywny EBITDA jest osiągnięta w kolejnym roku/latach trwania programu" - czytamy dalej.

"W opinii zarządu TIM, wdrożenie programu motywacyjnego przyczyni się do wzrostu wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej TIM, w tym również TIM S.A., a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu wartości akcji TIM co niewątpliwie leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy"- podsumowano.

W 2019 r. skonsolidowana EBITDA wzrosła o 70,6% r/r do 53 mln zł.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)