"W trybie określonym w art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy CD Projekt o kwotę nie większą niż 4 000 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych" - czytamy w uchwale.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii N. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii N jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia zarządu, podano także.

"Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych przysługiwać będzie osobom uprawnionym określonym zgodnie z programem motywacyjnym oraz na warunkach określonych w programie motywacyjnym i w uchwalonym na podstawie uchwały regulaminie tego programu motywacyjnego, w uchwałach zarządu i rady nadzorczej spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień regulaminu programu motywacyjnego. Warranty subskrypcyjne będą oferowane osobom uprawnionym po spełnieniu celów oraz kryteriów realizacji uprawnień określonych w uchwale oraz dokumentacji programu motywacyjnego" - czytamy także.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)