"Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpocznie się w dniu 13 października 2020 r., a zakończy w dniu 20 października 2020 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 23 października 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Podmiotem pośredniczącym w ofercie jest Dom Maklerski mBanku.

W osobnym komunikacie Neuca podała, że zarząd spółki dokonał - na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 9 października br. - zmiany szczegółowych warunków realizacji programu skupu akcji własnych.

Obecnie zasady te przedstawiają się następująco:

"2.1. Nabywanie akcji własnych rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

2.2. Program skupu akcji trwać będzie od dnia wskazanego w pkt 2.1 do 31 grudnia 2021r. z tym zastrzeżeniem, że zarząd spółki jest uprawniony do:

(i) rezygnacji z realizacji programu skupu lub jego wstrzymania na każdym etapie;

(ii) zakończenia programu skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, również w sytuacji, gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.

2.3. Programem skupu objęte są w pełni opłacone akcje spółki, w ilości nie więcej niż 150 000 sztuk akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda […].

2.4. Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie programu skupu nie będzie większa niż 90 000 000 zł.

2.5. Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł za każdą akcję (wartość równa wartości nominalnej akcji).

2.6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym, wyniesie 600 zł za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki.

2.7. W ramach realizacji programu skupu spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień programu skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 27 walnego zgromadzenia spółki z 5 maja 2020 roku.

2.8. Liczba nabywanych przez spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcji własnych, w każdym dniu programu skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji spółki, liczba nabywanych przez spółkę akcji własnych w każdym dniu programu skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

2.9. Cena, za którą spółka będzie nabywać na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego niezależnego obrotu i (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW" - wymieniono w materiale.

5 maja 2020 r. akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 37,09 mln zł - tj. 8,65 zł na akcję - z zysku wypracowanego w 2019 roku (wypłata nastąpiła w maju). Zwyczajne walne zdecydowało także o skupie do 200 000 akcji własnych za kwotę łączną nie wyższą niż 90 mln zł.

W 2019 roku Neuca skupiła 305,9 tys. akcji za kwotę 88,3 mln zł.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)