Zysk operacyjny wyniósł 194,1 mln zł wobec 496,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 453,2 mln zł wobec 723,1 mln zł rok wcześniej (oczyszczony wynik EBITDA LIFO - odpowiednio: 433,2 mln zł wobec 855,7 mln zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 363,7 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 7 877,8 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja na rynku rafineryjnym pozostaje trudna, co odbija się na wynikach finansowych wszystkich spółek z branży, w tym Grupy Lotos. […] W III kwartale 2020 r. gdański koncern optymalizował działalność - m.in. ograniczając produkcję paliwa lotniczego i zwiększając sprzedaż asfaltów. Udało się utrzymać wykorzystanie niemal pełnych mocy produkcyjnych rafinerii, podczas gdy wiele zakładów w Europie musiała ograniczać przerób. Kompleksowość i elastyczność rafinerii oraz silna pozycja gotówkowa oraz relatywnie niskie zadłużenie sprawiają, że Grupa Lotos jest dobrze przygotowana na wymagające warunki makroekonomiczne" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na funkcjonowanie Grupy Lotos w III kwartale 2020 r. znaczący wpływ miała pandemia koronawirusa. Rynek produktów naftowych podlegał dynamicznym zmianom, a otoczenie koncernu znajdowało się w historycznie najdłużej trwającym okresie załamania koniunktury. Odnotowano duże spadki cracków, zwłaszcza na oleju napędowym (-72,8% r/r) oraz lekkim oleju opałowym (-75% r/r), wskazała spółka.

"Choć sytuacja na polskim rynku paliw w III kwartale 2020 roku ulegała poprawie - przede wszystkim w zakresie popytu na benzynę na skutek nadejścia okresu wakacyjnego - to prawdopodobnie ubytki z poprzednich miesięcy są zbyt duże, aby możliwe było nadrobienie ich w 2020 roku. Jednocześnie, wciąż relatywnie niska pozostaje konsumpcja diesla, w przypadku którego popyt silniej uzależniony jest od sytuacji gospodarczej i tempa wzrostu PKB. W omawianym okresie utrzymało się ograniczone wykorzystanie transportu publicznego i zmniejszone zainteresowanie transportem lotniczym" - czytamy dalej.

W segmencie wydobywczym Grupa Lotos zwraca uwagę na wyższy rok do roku dzienny poziom wydobycia, który wyniósł 18,7 tys. boe/d (+5,2% r/r).

"W efekcie prac rekonstrukcyjnych wzrosło m.in. dzienne wydobycie ze złoża B3 osiągając średni poziom 2,2 tys. boe/d (+84% r/r). W III kwartale 2020 r. zakończono rekonstrukcje na tym złożu platformy bezzałogowej: włączono do produkcji 2 odwierty produkcyjne. Wykonano również rekonstrukcje 2 odwiertów zatłaczających (od początku 2020 r. na złożu B3 łącznie przeprowadzono rekonstrukcję 7 odwiertów). Co więcej, w październiku br. rozpoczęto przygotowania do rekonstrukcji kolejnego odwiertu zagłowiczonego podwodnie" - napisano w komunikacie.

Wzrost wydobycia odnotowano również na złożu B8. W III kwartale 2020 r. było to średnio 3,6 tys. boe/d (+27% r/r). Jak tłumaczy spółka, to efekt przekazania do eksploatacji i stabilizacji produkcji Centrum Produkcyjnego na złożu B8. W omawianym okresie z sukcesem przeprowadzono 30-dniowy test bloków technologicznych separacji i przesyłu ropy, zasilania turbiną gazową (gazem złożowym) oraz systemu zatłaczania wody. 1 października 2020 roku Centrum Produkcyjne zostało przekazane do eksploatacji. Równolegle, realizowano prace przygotowawcze do uruchomienia bloku technologicznego systemu sprężania i transportu gazu do Władysławowa.

W III kwartale przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły 258,6 mln zł. Ten wyższy o 10% r/r poziom przychodów to efekt wzrostu (+24% r/r) wolumenu sprzedaży węglowodorów z polskich i norweskich złóż. Oczyszczony wynik EBITDA segmentu także wzrósł i wyniósł 97,7 mln zł (+38% r/r), podano także.

W III kwartale 2020 r. przerób ropy naftowej w rafinerii Grupy Lotos był na stabilnym poziomie ok. 2,6 mln ton. Spółka poddawała pracę rafinerii intensywnej optymalizacji w celu dostosowania uzysków do dynamicznej sytuacji rynkowej. Maksymalizowano produkcję benzyny, benzyny surowej i asfaltów przy jednoczesnym zmniejszeniu puli paliwa lotniczego. Spółka podkreśliła, że dzięki realizacji Projektu EFRA, zwiększyła się kompleksowość technologiczna instalacji rafineryjnych w Gdańsku - Indeks Kompleksowości Nelsona jest na poziomie 11,1 i jest to jeden z wyższych wyników w Europie.

"Nadmorska lokalizacja rafinerii Grupy Lotos sprzyjała szybkiemu wykorzystywaniu okazji rynkowych. Udało się m.in. sprzedać atrakcyjnie notowaną benzynę surową w eksporcie morskim. Dzięki temu, możliwe było zarówno utrzymanie wysokiego poziomu przerobu ropy (na poziomie 96,3% maksymalnych mocy wytwórczych), jak i optymalizacja realizowanej marży w najtrudniejszym dla branży okresie" - czytamy w komunikacie.

Na koniec września 2020 r. Lotos posiadał w swojej sieci 511 stacji paliw. W III kwartale 2020 r. obszar detaliczny wykazał zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 63 mln zł (+213,4% kw/kw, +2,3% r/r). Spółka tłumaczy wynik jako efekt realizacji wyższej o 32,4% kw/kw (-0,1% r/r) sprzedaży paliw, realizacji wyższej marży jednostkowej na sprzedaży paliw oraz wyższej sprzedaży pozapaliwowej.

"Oczyszczony wynik EBITDA LIFO całego segmentu produkcji i handlu w III kwartale 2020 r. wyniósł 339,9 mln zł, czyli o ponad 320 mln zł więcej niż w poprzednim kwartale. Jednocześnie trzeba podkreślić, że ciężkie warunki w III kwartale 2020 r. zakończyły się dla wielu podmiotów z sektora pogorszeniem wyniku w porównaniu do poprzedniego kwartału (m.in. BP, portugalski Galp oraz Eni)" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 1 138,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 798,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 15 705 mln zł w porównaniu z 22 280,8 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 453,2 mln zł wobec 723,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 877,7 mln zł wobec 693,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)