"Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 6 559 063,8 zł o kwotę 2 820 512,8 zł do kwoty 9 379 576,6 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X w liczbie 28 205 128 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł i cenie emisyjnej 0,39 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały.

Emisja akcji serii X zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej i będzie skierowana wyłącznie do Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Włochy, podano także.

"Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X jest konsekwencją działań podjętych przez zarząd spółki, które umożliwiają pozyskanie finansowania na potrzeby realizacji długoterminowej strategii grupy kapitałowej Work Service opartej na długoterminowym wzroście wartości spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej spółki w obszarze usług personalnych w Polsce, a także realizacji zobowiązań spółki wynikających z umowy o finansowanie zawartej przez spółkę z Gi International S.R.L. w dniu 10 sierpnia 2020 r. Przedmiotowa emisja akcji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, umożliwiającej relatywnie szybkie dokapitalizowanie spółki, co odróżnia ją od emisji z prawem poboru, która będzie wymagała sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego w związku z ofertą akcji, a także zatwierdzenia go w drodze postępowania administracyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego" - czytamy w uzasadnieniu zarządu do uchwały.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)