"Zarząd dokonał przydziału łącznie 2 791 313 akcji serii H, w tym:

a) 550 000 akcji w transzy małych inwestorów, przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., poziom redukcji zapisów wyniósł 96,853%, b) 2 241 313 akcji w transzy dużych inwestorów.

Cena emisyjna jednej akcji serii H była równa 4,07 zł. Łączna wartość wpłat wyniosła 11 360 643,91 zł. Mając powyższe na uwadze oferta publiczna akcji serii H doszła do skutku" - czytamy w raporcie.

Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podano także.

Akcjonariusze NanoGroup 13 października zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 2 791 313 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji serii H została przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)