Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. wyniósł 8,85 mln zł wobec 46,94 mln zł zysku rok wcześniej.

"W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 8,9 mln zł. Mimo trudniej sytuacji ekonomicznej wywołanej pandemią COVID-19 Holding ponownie odnotował zyski na wszystkich swoich rynkach. Od początku roku zysk grupy z działalności podstawowej wyniósł 42,5 mln zł, natomiast wynik netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, z uwzględnieniem efektu zaraportowanej w I kwartale transakcji sprzedaży spółki Carcade, wyniósł -185,6 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 182,81 mln zł wobec 234,63 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,14 mln zł wobec 42,82 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 19,2 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 22,93 mld zł na koniec III kw. 2019.

"W III kwartale br. Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 5,2 mln zł, natomiast od początku roku wyniósł on 8 mln zł. Na wynik banku miały wpływ m.in. skuteczne działania restrukturyzacyjne, które przyczyniły się do ograniczenia negatywnych skutków pandemii. Bank kontynuował również intensywne działania związane z ograniczeniem kosztu finansowania poprzez dalsze wykorzystanie faktu obniżek stóp procentowych. Dodatkowo, dzięki zaostrzeniu polityki kredytowej oraz dostępu klientów do programów pomocowych, bank odnotował niższe niż wcześniej koszty ryzyka kredytowego" - czytamy w komunikacie.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku wynik segmentu Ukraina wyniósł 30,9 mln zł. Grupa znalazła się pod silną presją sytuacji związanej z pandemią COVID-19, co miało istotny wpływ na niższą dynamikę sprzedaży oraz mniejszą dyscyplinę płatniczą klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost kosztów rezerw o 31,5% oraz spadek przychodów operacyjnych o 10,3% (w UAH) w ujęciu rocznym. Mimo tych wyzwań poziom wskaźników kosztowych C/I utrzymał się na stabilnym poziomie i na koniec września wynosił 36,1%. W okresie od stycznia do września br. Getin Holding otrzymał z segmentu Ukraina 54,9 mln zł dywidendy, podano także.

"Od początku roku zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 11,3 mln zł. Mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę, osiągnięty wynik był zbliżony do porównywalnego okresu sprzed pandemii. Jest to efekt m.in. ponad 24% wzrostu (r/r) sprzedaży Idea Banku Rumunia. Grupa odnotowała również w ujęciu rocznym wzrost zarówno portfela kredytowego (+20,3%), jak i leasingowego (+8,6%). Ponadto, w ciągu 9 miesięcy, grupa wypracowała ponad 25% wzrost wyniku prowizyjnego oraz utrzymała stabilny poziom marży odsetkowej. Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6% w ujęciu rocznym" - czytamy dalej.

Getin Holding podał wcześniej dziś, że podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie. W ramach podjętych działań zaangażował międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co jako doradcę do tej transakcji.

"W ciągu trzech kwartałów zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 10,3 mln zł. Bank odnotował spadek zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego, co było efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez regulatora oraz spadku sprzedaży związanego z pandemią i problemami płynnościowymi sektora finansowego na Białorusi. Pomimo negatywnych czynników oddziałujących na cały białoruski sektor bankowy, Idea Bank Białoruś kontynuuje pracę wszystkich linii biznesowych i utrzymując dotychczasową dyscyplinę kosztową" - napisano też w komunikacie wynikowym.

W I-III kw. 2020 r. Getin Holding miał 191,91 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 54,1 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 89,31 mln zł wobec 63,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)