"Układ obejmuje wierzytelności z tytułu finansowania działalności emitenta poprzez udzielone przed dniem układowym kredyty na podstawie umowy kredytowej. Jedynymi wierzycielami posiadającymi wierzytelności układowe są banki. Główne zasady restrukturyzacji Wierzytelności Układowych są następujące:

1) Z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu wierzytelności układowe o spłatę kapitału kredytów wynikających z umowy kredytowej podlegają umorzeniu w 49,9998445% według stanu na dzień układowy tj. na dzień 29.09.2020 r.

2) Emitent spłaci kapitał kredytów stanowiących wierzytelności układowe w części niepodlegającej umorzeniu zgodnie z pkt 1 powyżej, tj. w 50,0001555% według stanu na dzień układowy. Spłata kapitału kredytów stanowiących wierzytelności układowe, w części niepodlegającej umorzeniu, nastąpi w określonych procentowo ratach.

3) Wierzytelności układowe zostaną spłacone przez spółkę wobec banków w kwartalnych ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, przy czym pierwsza płatność miała miejsce dnia 30 września 2020 r., a ostatnia ma mieć miejsce do dnia 30 czerwca 2023 roku. Odsetki od kwoty spłaty będą naliczane w wysokości WIBOR 3M + 200 bps w skali roku.

4) Z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu wierzytelności układowe o zapłatę odsetek, których termin płatności został odroczony przed dniem zawarcia układu do dnia całkowitej spłaty kapitału kredytu (na podstawie umowy kredytowej) podlegają umorzeniu w całości" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Work Service po otrzymaniu od banków kart, na podstawie których banki przyjęły układ, oraz ich zweryfikowaniu planuje w najbliższych dniach złożyć do sądu wniosek w przedmiocie zatwierdzenia układu, podsumowano.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)