Zysk operacyjny wyniósł 7,3 mln zł wobec 30,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 301,56 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 298,58 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 259,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 199,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 795,52 mln zł w porównaniu z 817,74 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła w okresie I-III kw. br. 240,42 mln zł wobec straty 419,96 mln zł.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 259,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 199,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 795,52 mln zł w porównaniu z 817,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 198,14 mln zł wobec 118,65 mln zł straty rok wcześniej.

"W dniu 10 listopada 2020 roku zarząd Rafako S.A. przyjął plan restrukturyzacyjny jednostki dominującej oraz propozycje układowe dla jej wierzycieli. Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego jednostka dominująca rozesłała do wierzycieli propozycje układowe. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o dacie zgromadzenia wierzycieli wyznaczonej na 10 grudnia 2020 roku" - czytamy w raporcie.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)