Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 410,72 mln zł wobec 1 647 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 569,3 mln zł wobec 541,71 mln zł rok wcześniej.

"Marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) w IV kw. 2020 r. wyniosła 2,66% i była stabilna w porównaniu z poprzednim kwartałem, a niższa o 71 p.b. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Poziom marży w II półroczu 2020 r. w pełni odzwierciedla wprowadzone w I połowie roku obniżki stóp procentowych, zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej wyniku odsetkowego. Wynika też z kontynuacji wzmocnionych przez pandemię COVID-19 tendencji biznesowych w zakresie depozytów, kredytów i dłużnych papierów wartościowych" - czytamy w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 229,31 mld zł na koniec IV kw. 2020 r. wobec 209,48 mld zł na koniec IV kw. 2019.

W I-IV kw. 2020 r. bank miał 1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 138,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk przed opodatkowaniem grupy kapitałowej Santander Bank Polska za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. wyniósł 1 880,9 mln zł i zmniejszył się o 42% r/r, a zysk należny akcjonariuszom banku wyniósł 1 037,2 mln zł i był niższy o 51,5% r/r. Ww. wyniki osiągnięto przy spadku dochodów ogółem o 8,6% r/r do 8 647,3 mln zł i stabilizacji całkowitych kosztów operacyjnych na poziomie 4 488 mln zł (+0,5% r/r)" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że spadek wyniku z tytułu odsetek grupy o 10,5% r/r do 5 888,1 mln zł jest konsekwencją presji na marżę odsetkową netto trzech obniżek stóp procentowych NBP z I połowy 2020 r., słabszej dynamiki sprzedaży kredytów w następstwie pandemii COVID-19 oraz spadku rentowności inwestycyjnych papierów dłużnych.

"Wynik z tytułu odsetek zawiera wyższe o 64,6 mln zł w skali roku obciążenie z tytułu zwrotów opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich (zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), co z nadwyżką kompensuje jednorazowy przychód Santander Consumer Bank S.A. w wysokości 90 mln zł z rewizji modelu kalkulacji rezerw na zwroty składek ubezpieczeniowych" - czytamy dalej.

Santander podał, że skumulowana marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) uległa zawężeniu do 2,87% z 3,46% za 2019 r. zgodnie z kierunkiem zmiany stóp procentowych.

"W minionym roku obserwowano kilka wyraźnych tendencji biznesowych: sukcesywny odpływ środków z depozytów terminowych, większe zainteresowanie klientów rozwiązaniami inwestycyjnymi (poza marcem i kwietniem), wysoki przyrost środków bieżących pochodzących z pomocowych programów rządowych, osłabioną dynamikę sprzedaży należności kredytowych w konsekwencji szoku ekonomicznego związanego z pandemią COVID-19 oraz rosnące inwestycje wolnych środków w papiery dłużne o niskiej rentowności. Większość z ww. czynników oddziaływała na marżę negatywnie" - czytamy także.

Wynik z tytułu prowizji za 2020 r. wyniósł 2 152,1 mln zł i przekroczył poziom poprzedniego roku o 1,1% r/r. Bank podał, że w ramach aktywności na rynku kapitałowym powstał znaczący wzrost dochodów z działalności maklerskiej i z organizowania emisji, który zrekompensował grupie spadek dochodów prowizyjnych za zarządzanie niższym r/r poziomem średnich aktywów funduszy inwestycyjnych.

Dochody ogółem grupy wyniosły 8 647,3 mln zł i były niższe o 8,6% r/r. Porównywalne dochody ogółem zmniejszyły się o 7,6% r/r, co odzwierciedla spadek stóp procentowych oraz zmienność rynków finansowych.

Bank podał, że wzrost odpisów na oczekiwane straty kredytowe (+44,6% r/r do 1 762,8 mln zł) powstał z powodu zmian profilu ryzyka Grupy w następstwie pandemii COVID-19, czego efektem były m.in. następujące działania: aktualizacja do poziomu 121,4 mln zł dodatkowego odpisu na oczekiwane straty kredytowe, stanowiącego korektę do wartości wynikających z modeli w warunkach utrzymującej się niepewności związanej ze skutkami pandemii; zmiana oceny ratingowej indywidualnych ekspozycji kredytowych skutkująca ich reklasyfikacją lub zwiększeniem oczekiwanych strat w portfelu należności od klientów korporacyjnych; reklasyfikacja do portfela niepracującego wybranych klientów indywidualnych korzystających z ustawowego wsparcia pomocowego (zgodnie z zaleceniem nadzorczym); cykliczny przegląd i aktualizacja parametrów ryzyka.

W ramach rezerw portfelowych na ryzyko prawne w 2020 roku bank utworzył 201,2 mln zł rezerw, w tym na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wys. 85,3 mln zł oraz rezerwę na zwrot opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych w wys. 115,9 mln zł.

Całkowita baza kosztów operacyjnych zwiększyła się o 0,5% r/r do poziomu 4 488,0 mln zł.

"Przy założeniu stałego poziomu opłat należnych BFG w obu analizowanych okresach oraz po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej, rezerwy na ryzyko prawne i sprawy sporne, porównywalne koszty operacyjne ogółem były niższe o 8,8% r/r, odzwierciedlając spadek amortyzacji i łącznych wynagrodzeń oraz realizację oszczędności w wybranych kategoriach kosztowych w następstwie procesów optymalizacyjnych i transformacyjnych" - czytamy dalej.

Przy spadku dochodów ogółem o 8,6% r/r/ i relatywnie stabilnej bazie kosztowej, wskaźnik określający relację kosztów do dochodów wyniósł 51,9% w 2020 r. wobec 47,2% w 2019 r. Porównywalny wskaźnik efektywności kosztowej za 2020 r. wyniósł 42,4% (43,0% w 2019 r.), podano także.

Koszty pracownicze i działania wyniosły 3 262,5 mln zł i spadły o 4,8% r/r w związku z systematyczną realizacją procesów optymalizacyjnych i transformacyjnych.

Pozostałe koszty operacyjne osiągnęły wartość 631,9 mln zł i wzrosły o 53,4% r/r, głównie z powodu ujęcia w okresie sprawozdawczym istotnie wyższych zawiązań rezerw na zobowiązania sporne dotyczące kredytów hipotecznych w walutach obcych oraz wzrostu odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych objętych umowami leasingu.

Obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych wyniosło 602 mln zł (wzrost o 0,5% r/r), odzwierciedlając stabilny portfel należności kredytowych od klientów. Podatek dochodowy za 2020 r. osiągnął wartość 643,7 mln zł i był efektywnie wyższy niż przed rokiem (wzrost efektywnej stopy podatkowej z 24,7% do 34,2% w 2020 r.), głównie ze względu na spadek zysku brutto w okresie sprawozdawczym, niższy poziom otrzymanych dywidend, wzrost opłat na rzecz BFG oraz rezerw na sprawy sporne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, podał także bank.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,4% (9,7% na 31 grudnia 2019 r.).

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 20,04% (17,07% na 31 grudnia 2019 r.), który znacznie przekracza normy nadzorcze oraz zapewnia bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost. Współczynnik kapitału Tier I wyniósł 18,01% wobec 15,21% na 31 grudnia 2019 r.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,3 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)