"Dotychczasowa, długoterminowa strategia MOL 2030 okazała się przyszłościowa, wiarygodna i właściwa co do kierunków. W ciągu ostatnich lat, MOL wykonał kilka ważnych strategicznie kroków we właściwym kierunku. W ostatnim czasie obserwujemy jednak bezprecedensowe tempo zmian, również w zakresie transformacji energetycznej, zakładającej ekologiczne rozwiązania. Stąd nasza zaktualizowana strategia zakłada przyspieszenie transformacji biznesu MOL, w celu wzmocnienia odporności i zdolności do kształtowania przyszłości w duchu zrównoważonego rozwoju. Będziemy więc z nową determinacją pracować nad dalszą poprawą efektywności, jednocześnie poszukując nowych możliwości biznesowych. Jedna kwestia pozostaje jednak niezmienna od 2016 r.: podtrzymujemy nasze zobowiązanie, by zreformować nasze tradycyjne operacje oparte na paliwach kopalnych, w kierunku zrównoważonego, niskoemisyjnego modelu biznesowego" - powiedział prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

"Nawet według konserwatywnych średnioterminowych prognoz, MOL będzie w stanie generować odpowiednie przepływy pieniężne w latach 2021-2025. Wynik EBITDA będzie rósł z poziomu 2,3 mld USD w roku 2021 do 2,6 mld USD w roku 2025, pokrywając utrzymanie strategicznych nakładów inwestycyjnych na poziomie przynajmniej 3,5 mld USD, z czego 1 mld USD będą stanowić inwestycje w nowe, niskoemisyjne projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, a także stabilny poziom dywidendy. Priorytetem pozostaje utrzymanie silnego profilu finansowego, dzięki solidnemu bilansowi i znaczącym zapasom finansowym. Ta elastyczność może zostać wykorzystana do finansowania nowych możliwości inwestycyjnych, w tym opłacalnych fuzji i przejęć w każdej z linii biznesowych" - wskazano w materiale.

MOL planuje znacząco zwiększyć poziom inwestycji przyjaznych środowisku, zgodnych z tzw. taksonomią UE. Do roku 2030 połowa nakładów inwestycyjnych ma spełniać ten warunek, natomiast do 2050 r. lub wcześniej, wszystkie inwestycje grupy będą "zielone". MOL chce również inwestować w projekty z zakresu m.in. integracji i utylizacji odpadów, wychwytywania, utylizacji i przechowywania dwutlenku węgla (CCUS), zaawansowanych biopaliw, a także możliwych okazji inwestycyjnych związanych z wodorem. W ciągu kolejnych pięciu lat, MOL przeznaczy kwotę 1 mld USD na tego rodzaju projekty.

"W zgodzie z postanowieniami porozumienia paryskiego, a także mając na uwadze konieczność podjęcia skoordynowanych, globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatu, MOL czuje się w obowiązku uczestniczyć w wysiłkach na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów w związku z prowadzonymi operacjami. Stąd, do roku 2030 firma planuje ograniczenie emisji na poziomie grupy o 30%, osiągając neutralność klimatyczną segmentów poszukiwawczo-wydobywczego oraz usług konsumenckich (w zakresie 1 i 2). Emisje w segmencie Downstream do tego czasu zostaną ograniczone o 20% (w stosunku do poziomu z 2019 r.). MOL podziela również ambicje UE, by do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną (w zakresach 1, 2 i 3) i zamierza aktywnie uczestniczyć w rewolucji przemysłowej, niezbędnej, by tę neutralność osiągnąć" - czytamy dalej.

Jednocześnie MOL podtrzymuje strategiczne kierunki rozwoju. Segment Downstream ma nadal odpowiadać za znaczącą część generowanych przychodów, do 2025 r. zapewniając grupie ponad 1,2 mld USD EBITDA. Kolejne 150 mln USD ma pochodzić z projektów poprawiających wydajność. Przyspieszone zostaną jednak pracę nad przestawieniem biznesu z paliw kopalnych, w stronę chemii. W tym celu, do roku 2030, 1,8 mln ton mocy przerobowych grupy zostanie przekierowane z produkcji paliw, na produkcję surowców petrochemicznych. Cel ten zostanie osiągnięty w dwóch cyklach inwestycyjnych, przy zastosowaniu najwydajniejszych technologii. Rozpoczęcie cykli zaplanowano odpowiednio na lata 2027 i 2030. Jednocześnie, MOL będzie coraz mocniej włączał rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego do swojego modelu biznesowego. Całkowite nakłady inwestycyjne związane z transformacją segmentu Downstream mogą sięgnąć 4,5 mld USD w ciągu następnych dziesięciu lat.

"Segment usług konsumenckich znacznie zwiększy swój udział w wynikach grupy, osiągając roczny wynik EBITDA na poziomie 700 mln USD do roku 2025. W latach 2021-2025, skumulowane przepływy pieniężne w tym segmencie sięgną 2 mld USD. W najbliższym czasie, nakłady inwestycyjne w tym segmencie zostaną skierowane na dalszy rozwój oferty spożywczej oraz standaryzację i cyfryzację procesów w ramach sieci. W kolejnych krokach, planowana jest natomiast dywersyfikacja kanałów sprzedaży, rozwój oferty paliw alternatywnych oraz kompleksowej oferty usług w zakresie mobilności" - podano także.

Z kolei w segmencie Upstream (eksploracja i produkcja) głównym celem jest generowanie dodatnich przepływów pieniężnych, zarządzanie spadkami w Europie, oportunistyczne podejście do projektów międzynarodowych oraz inwestycje w zakresie wychwytywania, utylizacji i przechowywania (CCUS).

"Istniejące zasoby będą nadal zarządzane w sposób umożliwiający maksymalizację przepływów pieniężnych i tworzenie wartości. Przy średniej cenie 50 USD za baryłkę, przepływy pieniężne w latach 2021-25 powinny sięgnąć w tym segmencie poziomu 1,8 mld USD. Cel ten wymagać będzie kontroli kosztów i efektywnego zarządzania spadającą produkcją w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także aktywnego, lecz oportunistycznego podejścia do projektów międzynarodowych, bez określania planów ilościowych. MOL planuje wykorzystać znajomość geologii Kotliny Panońskiej na Węgrzech, by stać się kluczowym graczem w dziedzinie wychwytywania, utylizacji i przechowywania dwutlenku węgla w regionie do roku 2030. Pozwoli to również wesprzeć plany przejścia na model całkowicie neutralny pod względem emisji" - czytamy również w materiale.

MOL ma także plany zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach zatrudnienia, by osiągnąć poziom 30% na stanowiskach kierowniczych. Firma w większym zakresie skupi się także na kwestiach związanych ze zdrowiem i dobrostanem pracowników. Wskaźnik trwałego zaangażowania pracowników ma pozostać na poziomach powyżej 75; wzmocnieniu ma ulec także zaangażowanie społeczności, co pozwoli firmie stać się ich zaufanym partnerem. Do 2025 r. całkowity wskaźnik rejestrowanych wypadków (TRIR) powinien spaść poniżej 1.0. Do końca 2022 r. w całej grupie wprowadzona zostanie również nowa strategia odpowiedzialnych zakupów; świadomość dotycząca etyki i praw człowieka nadal będzie promowana pośród pracowników i zarządu. Nastąpi również dalsza redukcja negatywnych skutków prowadzonej działalności na środowisko naturalne (niezależnie od redukcji emisji CO2).

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)