W zmienionej uchwale z maja 2020 r. było to 200 tys. sztuk za maks. 90 mln zł (maks. 450 zł za sztukę).

Ponadto NWZ zdecydowało, że podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 284 250 zł w drodze emisji nie więcej niż 284 250 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy. Akcje serii N będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez spółkę w celu stworzenia

podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowej kadry menedżerskiej w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienia efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)