Zysk operacyjny wyniósł 223,35 mln zł wobec 154,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 445,38 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 338,46 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 565,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1 341,24 mln zł w porównaniu z 809,48 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 744 mln zł po trzech kwartałach roku wobec 242 mln zł rok wcześniej, a EBITDA gotówkowa - odpowiednio: 1 151 mln zł wobec 915 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze trzy kwartały 2021 to okres najlepszych, jak dotychczas, wyników Kruka. Dotychczasowy zysk netto na poziomie 565 mln zł jest już o ponad 230 mln zł wyższy od jak do tej pory najwyższego zysku rocznego, jaki wypracowaliśmy w 2018 roku. Ciężko pracujemy na te efekty, dlatego cieszy mnie zarówno poziom spłat, EBITDA gotówkowej, jak i osiągniętego zysku. Jestem zadowolony z wyników w każdym kraju. Sytuacja szczególnie dobrze wygląda w naszym głównym biznesie, jakim jest nabywanie i windykacja niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych, praktycznie na każdym z rynków naszej operacyjnej działalności" - powiedział CEO i prezes zarządu Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły 1 208 mln zł, co stanowi wzrost o 79% r/r. Wpływ na to miały wyższe niż planowane spłaty z portfeli oraz pozytywna aktualizacja prognozy wpływów w łącznej wysokości 224 mln zł, w porównaniu do -203 mln zł z 3 kwartałów 2020. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wyniosły łącznie w 3 kwartałach 2021 roku 271 mln zł wobec 160 mln zł rok wcześniej.

" W III kwartale odnotowaliśmy najwyższy poziom przychodów odsetkowych w bieżącym roku, które wyniosły 252 mln zł. To efekt kolejnych inwestycji Kruka. Jednocześnie, pomimo podniesienia prognoz wpływów i rozpoznania pozytywnej aktualizacji na koniec I półrocza w kwocie 117 mln zł, osiągnęliśmy w III kwartale ponownie pozytywne odchylenie na wpłatach rzeczywistych vs planowanych, tym razem o łącznej wartości 58 mln zł" - dodał prezes.

Kruk w 3 kwartałach 2021 r. zainwestował 935 mln zł, tj. więcej o 728% r/r. Kruk inwestował głównie w portfele detaliczne niezabezpieczone przede wszystkim w Polsce, ale również we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 565,48 mln zł wobec 34,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)