"Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji; obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku; odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych; obligacje zostaną wykupione w dniu 7 marca 2027 r." - czytamy w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę bieżące warunki rynkowe, zdecydowaliśmy się ponownie zaoferować inwestorom obligacje o zmiennym oprocentowaniu, bazującym na stawce WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów, powiększonej o atrakcyjną marżę, co obecnie daje łącznie około 7,3% w skali roku. Rozszerzyliśmy również konsorcjum dystrybucyjne, aby ułatwić inwestorom udział w naszej ofercie" - skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Emitent nie określił celu emisji. Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez emitenta, podkreślono.

.

Wartość zaciągniętych przez Best zobowiązań na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 278,5 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 248 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)