Reklama

W ramach programu uczestnicy będą mogli uzyskać prawo do objęcia nie więcej niż 405 000 warrantów subskrypcyjnych serii, które będą uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pod warunkiem spełnienia kryteriów programu.

"Realizacja programu będzie uzależniona od: (i) osiągnięcia łącznego (skumulowanego) skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy spółki w latach obrotowych 2022-2024, skorygowanego o koszt programu, [...] na poziomie wyższym niż 53 mln zł [...],

oraz (ii) pozostawania ze spółką lub spółką z grupy kapitałowej BoomBit w stosunku prawnym określonym w regulaminie programu motywacyjnego przez radę nadzorczą na dzień poprzedzający dzień weryfikacji spełnienia kryteriów realizacji programu" - czytamy w uchwale.

Program obejmuje lata obrotowe 2022-2024, z zastrzeżeniem że jego realizacja nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2025 r., podano także.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)