Zysk operacyjny wyniósł 1,17 mln zł wobec 53,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 138,93 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 361,71 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2021 utrzymany został poziom sprzedaży zbliżony do roku poprzedniego, jednakże od II kwartału postępowała erozja marż spowodowana wyższymi cenami produkcji i zakupu (reakcja producentów rękawic na zwiększony popyt), przy spadających cenach sprzedaży (zwiększona podaż, rynek antycypujący zakończenie pandemii). [...] W roku 2022 następowała jednak dalsza erozja cen rynkowych przy rosnącej nadpodaży rękawic na rynku globalnym. W rezultacie grupa emitenta notuje ujemne marże i ponosi stratę netto. Zarząd emitenta zakłada, że grupa emitenta powróci do generowania dodatnich marż na działalności podstawowej w ślad za stabilizacją rynku rękawic jednorazowych. Niektórzy eksperci rynkowi wskazują, że może to nastąpić w następnych 6-9 miesiącach, ale nie można wykluczyć, że rynek będzie potrzebował dłuższy czas na zbilansowanie" - czytamy w raporcie.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 442,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł w porównaniu z 1 449,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 3,35 mln zł wobec 69,03 mln zł straty rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Mercator Medical posiada jednostki zależne w Ukrainie i w Rosji, w związku z czym trwające od 24 lutego 2022 roku działania wojenne na terenie Ukrainy oraz nałożenie międzynarodowych sankcji na Rosję mają wpływ na działalność biznesową grupy. Na działalność grupy wpływa przede wszystkim osłabienie koniunktury gospodarczej zarówno w krajach UE, jak również osłabienie koniunktury w Rosji (w efekcie nałożonych sankcji gospodarczych) i w Ukrainie (efekty prowadzanych działań militarnych), niestabilność w łańcuchach dostaw oraz wysoka zmienność cen surowców i towarów na rynku, na którym działa grupa. Prowadzone działania militarne na terenie Ukrainy mogą również przekładać się na dalsze dynamiczne zmiany w poziomie kosztów finansowych (stopy procentowe), kursy walutowe czy presję inflacyjną" - czytamy dalej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)