Zysk netto z wyłączeniem kosztów integracji w 2020 r. wyniósł 720,67 mln zł wobec 950,47 mln zł zysku rok wcześniej.

"Koszty integracji: 2020: wartość dodatnia 15,3 mln zł (wartość dodatnia 10,3 mln zł w kosztach działania oraz wartość dodatnia 5 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych), 2019: 414,5 mln zł (389,9 mln zł w kosztach działania oraz 24,6 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych)" - wyjaśniono w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 060,07 mln zł wobec 3 168,76 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 916,1 mln zł wobec 819,94 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto w 2020 r. oraz na porównywalność wyników z 2019 r. była pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 r. i istotnie zmieniła sytuację makroekonomiczną oraz uwarunkowania działalności grupy i jej klientów. Czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na wyniki finansowe grupy to:

* obniżenie poziomu stóp procentowych NBP dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 (dla stopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 0,1%). Zmiany te spowodowały spadek stóp rynkowych i w konsekwencji spadek wyniku odsetkowego grupy, w pewnym stopniu złagodzony przez podjęte działania dostosowawcze w obszarze polityki cenowej. Wynik z tytułu odsetek w 2020 r. był o 108 689 tys. zł (o 3,4%) niższy w porównaniu do 2019 r. Dodatkowo zmiany krzywej dochodowości miały negatywny wpływ na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, czyli na wynik z działalności inwestycyjnej grupy;

* zaburzenia działalności gospodarczej wywołane obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi w Polsce w końcu pierwszego i na początku czwartego kwartału 2020 r., które wpłynęły negatywnie na sytuację ekonomiczną i w konsekwencji doprowadziły do istotnego wzrostu kosztów ryzyka w związku z uwzględnieniem dodatkowych odpisów wynikających ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2020 r. był ujemny i wyniósł 601 499 tys. zł, w porównaniu do 441 890 tys. zł w 2019 r. (wzrost o 159 609 tys. zł, tj. o 36,1%).

Szacuje się, że wpływ COVID-19 na koszty ryzyka w 2020 wyniósł 236 498 tys. zł i wynika przede wszystkim ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19 (forward looking PD i LGD wyznaczone w oparciu o wygładzone prognozy makro) oraz oceny Banku w zakresie spodziewanego przyszłego wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na parametry ryzyka dla wybranych typów klientów.

* istotne ograniczenie aktywności oraz zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i zachowań klientów grupy, które negatywnie wpłynęły na skalę działalności biznesowej i w konsekwencji na poziom wyników z tytułu prowizji i opłat oraz wyniku z działalności handlowej" - czytamy w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r. wobec 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 731,06 mln zł wobec 628,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy kapitałowej za 2020 r. wyniosły 2 505 563 tys. zł i były niższe o 14,3 % w porównaniu do 2019 r., podano także.

Na poziom kosztów grupy w 2020 r. miały wpływ m.in. wyższe koszty opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) wynikające:

* ze wzrostu składek - w roku 2020 nastąpił wzrost łącznej kwoty składek na rzecz BFG dla sektora bankowego określonej przez Radę BFG (1 600 mln zł składki na fundusz restrukturyzacji banków na 2020 r. wobec 2 000 mln zł na 2019 r. oraz 1 575 mln zł składki na fundusz gwarancyjny banków na 2020 r. wobec 791 mln zł w roku poprzednim) oraz

* ze zwiększenia bazy środków gwarantowanych po połączeniu z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska.

Łączne składki zaksięgowane w ciężar kosztów banku za 2020 r. wyniosły 213,2 mln zł i były o 47,1 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego:

* składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków: 126 mln zł (w 2019 r.: 116,1 mln zł),

* składka na fundusz gwarancyjny banków: 87,2 mln zł (w 2019 r.: 50 mln zł).

"Z końcem 2020 r. zakończył się w banku proces zwolnień grupowych zaplanowany na lata 2019-2020 wynikający z optymalizacji zatrudnienia po przejęciu Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. W ciągu dwóch lat trwania procesu jego ramach odeszło z banku 1 473 pracowników (w tym 278 osób w ramach programów dobrowolnych odejść), a umowy z kolejnymi 175 osobami rozwiążą się w 2021 r." czytamy też w raporcie.

Wielkość zatrudnienia w Grupie BNP Paribas Bank Polska na koniec grudnia 2020 r. wyrażona w liczbie pełnych etatów (z uwzględnieniem pracowników na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dłuższych zwolnieniach lekarskich) wynosiła 9 019 etatów wobec 10 219 na koniec grudnia 2019 r. (spadek o 1 200 etatów).

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)