"Skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego S.A. uzyskany w I kw. 2021 roku wyniósł 1 177 mln zł i był o 674 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wzrost zysku netto był determinowany przez:

Reklama

1) poprawę o 549 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości,

2) spadek o 133 mln zł kosztów działania, w tym o 78 mln zł kosztów regulacyjnych,

3) wynik na działalności biznesowej na zbliżonym poziomie, w efekcie: spadku wyniku odsetkowego o 396 mln zł w efekcie obniżenia stóp rynkowych, co przełożyło się na silny spadek przychodów odsetkowych, wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat o 66 mln zł, m.in. od kredytów, rachunków bankowych i z tytułu marż na transakcjach wymiany walut, wzrostu wyniku pozostałego o 327 mln zł" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że w I kw. nastąpiła poprawa w wyniku z wyceny inwestycji kapitałowych o 76 mln zł ( zmiana wyceny dotyczyła głównie akcji VISA Inc.), a także poprawa wyceny dłużnych papierów wartościowych i instrumentów pochodnych z portfela bankowego o 53 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 312 mln zł wobec 2 708 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 044 mln zł wobec 978 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z odsetek uwzględnia ok. 195 mln zł w związku z rozwiązaniem relacji zabezpieczających kredyty walutowe w następstwie decyzji NWZA o przystąpieniu do zawierania ugód z konsumentami walutowych kredytów hipotecznych" - podał bank.

Kwartalna marża odsetkowa wyniosła 2,65% wobec 3,36% w I kw. 2020 r.

Bank podał, że w efekcie domykania pozycji wymiany powstałej w następstwie decyzji walnego zgromadzenia w sprawie oferowania ugód klientom, grupa rozpoznała wynik z pozycji wymiany w kwocie około 156 mln zł w I kw.

W I kw. bank zanotował poprawę wyniku z odpisów na ryzyko kredytowe o 363 mln zł, w tym o 285 mln zł w następstwie zmiany projekcji makroekonomicznych przy braku materializacji ryzyka kredytowego.

Bank nie zawiązał rezerw w I kw. br. na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (w analogicznym okresie 2020 roku ujęto -85 mln zł).

Koszty działania ogółem spadły o 7,4% r/r do 1 655 mln zł w I kw. 2021 r.

Koszty regulacyjne spadły o 78 mln zł w efekcie niższych składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w tym składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji spadła o 65 mln zł, a na fundusz gwarancyjny banków spadła o 27 mln zł), przy wzroście opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego o 13 mln zł.

Wskaźnik C/I wyniósł 40,1% wobec 41,8% w I kw. 2020 r.

Wynik z tytułu odpisów kredytowych i utraty wartości wyniósł 200 mln zł w I kw. br. wobec 563 mln zł tok wcześniej. Odpisy uwzględniają rozwiązanie 227 mln zł w związku z decyzją NWZA o przystąpieniu do zawierania ugód z konsumentami kredytów walutowych.

"W I kw. 2021 nastąpiło odwrócenie odpisu związanego z odzwierciedleniem wpływu COVID-19 na portfel kredytowy w wys. 57 mln zł, całkowity wynik z tytułu odpisów kredytowych i utraty wartości bez uwzględnienia rozwiązania wyniósł -257 mln zł" - podał bank.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 0,68% w I kw. 2021 r.

Aktywa razem banku wyniosły 384,25 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 376,97 mld zł na koniec 2020 r.

PKO BP podał, że na koniec I kw. 2021 r. przeciwko bankowi toczyło się 6 949 postępowań sądowych, +1 577 kw/kw, o łącznej wartości 1,87 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1 009 mln zł wobec 360 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik kapitałowy TCR wyniósł 181%, zaś Tier 1 16,9% na koniec I kw. br.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)