Obecnie kapitał spółki dzieli się na 23 566 900 akcji.

"Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał zamierzamy przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce. Zakładamy, że digitalizacja usług medycznych będzie jednym z motorów naszego wzrostu w kolejnych latach. Pandemia znacząco przyspieszyła proces dostosowywania się społeczeństwa do rozwiązań cyfrowych" - skomentował prezes Jacek Rozwadowski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Do przeprowadzenia emisji akcji nie będzie konieczne sporządzenie prospektu emisyjnego. Emisja publiczna będzie mogła odbyć się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (tj. w dniu 22 maja 2021 r.) akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4% ogólnej liczby głosów w spółce. W procesie budowy księgi popytu, na zasadach określonych przez walne zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, będzie mogła wziąć udział każda z następujących grup: (i) inwestorzy kwalifikowani lub (ii) inwestorzy, którzy obejmą akcje o łącznej wartości - liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia - wynoszącej co najmniej 100 tys. euro lub (iii) osoby wskazane przez zarząd spółki w liczbie mniejszej niż 150, w tym pracownicy spółki.

"Cena emisyjna akcji serii E będzie ustalona na zasadach określonych przez WZA w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Punktem odniesienia będzie średnia cena arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały, tj. 19 zł za jedną akcję serii E. Zgodnie z uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od powyższej ceny pomniejszonej o 10%" - czytamy w komunikacie.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 41 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)