Reklama

Wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych wyniósł 1,7% kw/kw i 14,9% r/r, głównie w obszarze kredytów hipotecznych (+17,3% r/r), podano w prezentacji wynikowej.

"Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wyniosła na koniec I kwartału 2022 r. 39 483 821 tys. zł (wzrost o 666 105 tys. zł, tj. o 1,7% w porównaniu do końca 2021 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 43,3% (-0,8 pkt proc. w porównaniu do końca 2021 r.). Ponad dwie trzecie (69,2%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec marca 2022 r. wyniosły 27 341 549 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 83,6% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 16,3% to kredyty udzielone w CHF (w porównaniu do końca ubiegłego roku udział CHF spadł o 1,7 pkt proc.)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Bank odnotował 4,8% wzrostu kw/kw w zakresie wolumenu kredytów klientów instytucjonalnych (+16,3% r/r), z najwyższą dynamiką w przedsiębiorstwach (+6,7% kw/kw), podano też w prezentacji.

"Wartość portfela kredytów i pożyczek brutto udzielonych podmiotom gospodarczym (z wyłączeniem rolników) wyniosła 38 038 317 tys. zł (wzrost o 2 439 205 tys. zł, tj. o 6,9% w porównaniu do końca 2021 r.). Ich udział w analizowanym portfelu kredytowym na koniec marca 2022 r. wyniósł 41,7% wobec 40,4% udziału na koniec grudnia ub. roku. Niemal połowę tego portfela (49,4%) stanowią kredyty o charakterze bieżącym" - czytamy w raporcie.

Wolumen kredytów udzielonych rolnikom indywidualnym na koniec marca 2022 r. wyniósł 7 672 127 tys. zł, odnotowując spadek o 1,1%, w stosunku do grudnia 2021 r.

"Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 3,4% na koniec I kwartału 2022 r. i spadł o 0,3 pkt proc. w porównaniu do końca 2021 r." - czytamy dalej.

Depozyty klientów w I kw. br. wzrosły o 13,2% r/r do 107 mld zł.

Bank odnotował spadek depozytów klientów indywidualnych o 0,4% kw/kw przy wzroście w ujęciu rocznym o 1,6%. Depozyty przedsiębiorstw wzrosły o 11% kw/kw i o 23,2% r/r.

Udział rynkowy BNP Paribas BP w rynku kredytów wzrósł do 6,1% w I kw. br. z 6% kwartał wcześniej, zaś w rynku depozytów zwiększył się do 5,9% z 5,6% kwartał wcześniej.

Marża odsetkowa na aktywach netto wzrosła do 3,02% w I kw. br. z 2,51% kwartał wcześniej i wobec 2,46% rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)